Dům kultury ROH

city: Blansko (Blansko)
address: _