Druckhaus Karl-Marx-Stadt

city: Chemnitz (Chemnitz)