Shiseido Co., Ltd.

year of establishment: 1872
city: Tokio (Tokyo)
address: 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku
ZIP: 104-0061
phone: +81-3-3572-5111
www: www.shiseido.com