Typografie

city: Praha
address: _

notes:
časopis, Typografia ?