Smilkov na Voticku

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Smilkov (Benešov)
address: _