Dlaskův statek

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Dolánky u Turnova, Turnov (Semily)
address: _