Petra Oulíková

* 28. 2. 1970, Pacov (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
art historian, vysokoškolská pedagožka, archivist

 

nationality: Czech
sex: female

word:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D
Ústav dějin křesťanského umění, Katologická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Životopisná data
*1970

Školy, kvalifikace, práce
2005-dosud, odborná asistentka v Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK
2001-dosud, archivářka ve Státním ústřední archivu (od 1.1.2005 Národní archiv) - (hlavní úvazek)
2001 absolutorium doktorandského studia na FF UK v Praze, Ústav pro dějiny umění, titul Ph.D.
1998-1999 redaktorka českého vysílání Vatikánského rozhlasu v Římě, Vatikán
1997-1998 studijní pobyt na univerzitě v Bamberku, Institut für Kunstgeschichte (zimní semestr)
1996-2000, doktorandské studium na Filozofické fakultě UK v Praze, Ústav pro dějiny umění
1996 absolutorium v magisterském oboru archivnictví-pomocné vědy historické a dějiny umění, FF UK
1995 studijní pobyt na univerzitě ve Vídni, Institut für Geschichte (letní semestr)
1990-1996 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1988-1990 Státní oblastní archiv v Praze, konzervátorka a restaurátorka
1984-1988 Střední průmyslová škola grafická, Praha – obor konzervátorství a restaurátorství

Bibliografie
Knižní publikace
Nevímová P. – Gregorovičová E., Výzdoba dopisních papírů, in: Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků. Il fascino nascosto del carteggio dei Granduchi di Toscana. Katalog výstavy SÚA v Praze, Praha 2003, ISBN 80-86712-02-8
Nevímová P., Proměna vnitřní výzdoby kostela sv. Ignáce od počátku stavby až do zrušení jezuitského řádu roku 1773. Katalog výstavy Restaurovaná barokní díla z kostela sv. Ignáce v Praze. Praha 1997, s. 10-15
Nevímová P., Cappella italiana della Citt? Vecchia, Kutná Hora 2005, 31s. ISBN 80-86359-13-1
Spoluautorka hesel jezuitských kolejí a rezidencí: in: Foltýn D. a kol. autorů, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005, ISBN 80-7277-026-8

Články
Nevímová P., Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě, in: Umění XLV/1997, s. 186-201, ISSN 0049 5123
Nevímová P., Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce v Praze in: Pražský sborník historický XXX/1998, s. 151-186, ISSN 0555-0238
Nevímová P., Johann Hiebels Deckenfresko in der Prager Spiegelkapelle, in: Markus Hörsch – Elisabeth Oy-Mara (ed.), Kunst – Politik – Religion. Festschrift für Franz Matsche Petersberg 2000, s. 169-175, ISBN 3-932526-71-6
Nevímová P., Mariánský cyklus v Doksanech, in: Dějiny a současnost 4/2001, s. 18-24, ISSN 04 18-51 29
Nevímová P., Barokní kostel - chrám Boží, nebo sbírka uměleckých předmětů?, in: Souvislosti 1/47, 2001, s. 6-15, ISSN 0862-6928
Nevímová P., virga notat virginem et flos deum hominem. Freskový cyklus J. Hiebela v Doksanech, in: Petr Hrubý – Michaela hrubá (ed.), Barokní umění v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 197-232, ISBN 80-86067-80-7
Nevímová P., Chrám a klášter , in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie II. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století v Čechách. Katalog výstavy Praha 2001, s. 291-293, ISBN 80-7035-263-9 (s Ivanou Čornejovou); ibidem katalogová hesla
Nevímová P., Cyklus nástěnných maleb na chodbách pražského Klementina, in: Pocta Josefu Kollmanovi. Sborník k životnímu jubileu, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 214-227, ISBN 80-85475-89-8
Nevímová P., Jezuitské koleje v Praze, in: Documenta Pragensia XX, Archiv hlavního města Prahy 2002, s. 367-400, ISBN 80-902597-8-2
Nevímová P., Vliv spirituality Tovaryšstva Ježíšova na výzdobné programy řádových kostelů, in: Ivana Čornejová (ed.), Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Praha 2003, s. 217-249, ISBN 80-86197-49-2
Nevímová P. – Křečková J., Konvolut map a plánů břevnovského kláštera, in: Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, Státní ústřední archiv v Praze 2003, s. 73-80, ISBN 80-85475-95-2
Nevímová P. – Křečková J., Pečeti proboštů a konventu premonstrátek v Chotěšově, in: Minulostí západočeského kraje XXXVIII, Archiv města Plzně 2003, s. 113-153, ISBN 80-86067-86-6
Nevímová P. – Křečková J., Přehled pramenů chotěšovského kláštera ve Státním ústředním archivu v Praze, in: Minulostí západočeského kraje XXXVIII, Archiv města Plzně 2003, s. 207-221, ISBN 80-86067-86-6
Nevímová P., La Capella italiana nella Citt? Vecchia, in: Angela Trezza Cabrales (ed.), La Congregazione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell´Istituto Italiano di Cultura, Praha 2003, s. 78-88, ISBN 80-86359-11-5
Nevímová P., Funkce obrazu v umění jezuitského řádu, in: Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, s. 107-115, ISBN 80-7203-624-6
Nevímová P., Výstavba a výzdoba augustiniánského kostela sv. Tomáše na Malé Straně, in: Pro věřící každé generace. V. augustiniánský týden 22.-27. dubna 2003 (kol.autorů), Praha 2004, s. 26-45, ISBN 80-86788-11-3
Nevímová P., Několik poznámek k jezuitské ikonografii. in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (ed.), Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27 září 2001, in: Documenta Pragensia, Praha 2004, s. 389-402, ISBN 80-86852-06-7 (Archiv hl. m. Prahy), ISBN 80-86197-59-X (Scriptorium)
Nevímová P., Jan Kuben – vir memoriae immortalis, in: Jan Royt – Petra Nevímová (ed.), Album amicorum. Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny, Ústav pro dějiny umění FFUK v Praze 2005, s. 124-132

Recenze
Nevímová P., Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst-und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert (ed. H. Karner – W. Telesko), Wien 2003, in: eSamizdat (II) 3, 2004, s. 272-275

Popularizace
Nevímová P., The interior of the mausoleum, in: Kips D. (ed.), The Comenius mausoleum, Amsterdam 1997, s. 14-30

notes:
PhDr., Ph. D.