Saskia Olde Wolbers

* 1971, Breda, Nizozemsko (Netherlands)
video artist

 

nationality: Dutch
sex: female

notes:
NKP ne 2015/11