Řehoř Zeithammer

* 31. 7. 1800, Štěkeň (Strakonice), Česká republika (Czech Republic)
24. 8. 1881, Praha, Česká republika (Czech Republic)
philologist, writer, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Řehoř Zeithammer studoval v letech 1813 - 1818 na akademickém gymnáziu v Praze. Za svých filozofických studií na pražské univerzitě byl žákem Bernarda Bolzana a patřil k jeho nejbližšímu kruhu. V roce 1823 se stal adjunktem filozofické fakulty a později krátce suploval stolici hospodářských věd v Praze. V roce 1826 dosáhl ve Vídni filozofického doktorátu a o rok později odešel jako humanitní profesor na gymnázium v Písku, kde působil dvacet let. Byl vynikající pedagog a zasloužil se o rozkvět píseckého školství. Spolu se svým přítelem Františkem Rudolfem Bezděkou, rovněž Bolzanovým žákem, usiloval o národní uvědomění svých žáků a celého města. Působil však i v duchu Bolzanových idejí a získal nemalé zásluhy také na poli osvětovém a. sociálním. Založil v Písku v roce 1841 městskou knihovnu a dal podnět k založení opatrovny dítek. Živě se zajímal o filozofické a pedagogické problémy, jak o tom svědčí jeho korespondence s Bernardem Bolzanem. Udržoval písemné styky s Palackým, s nímž byl spřízněn přes svoji ženu, rozenou Petrsovou. Spolu s prefektem píseckého gymnázia Josefem Schönem patřil ke spolupracovníkům Časopisu národního musea, v němž v roce 1838 uveřejnil filozofickou rozpravu Důkazy o jsoucnosti Boha. V roce 1847 byl přeložen do Prahy na Malostranské gymnázium a v roce 1849 jej zvolila Královská česká akademie nauk svým mimořádným členem. V roce 1848 byl povolán za člena prozatímní zemské školní rady pro gymnázia, v roce 1850 do komise pro zkoušení kandidátů učitelství na středních školách a byl jmenován zemským školním radou. Bylo jeho zásluhou, že se čeština a česká literatura začaly přednášet na všech gymnáziích v Čechách a také zlepšení sociálních podmínek středoškolských profesorů bylo výsledkem jeho působení ve školské oblasti. V období absolutismu byl obětavým ochráncem českého akademického gymnázia. Roku 1858 odešel pro churavost na odpočinek
Po smrti Bernarda Bolzana byl Řehoř Zeithammer vyzván Královskou českou společností nauk k sepsání Bolzanova životopisu. Práce, kterou v krátkém čase napsal, nebyla vydána, zůstala však zachována v rukopise a patří vedle Bolzanovy autobiografie k nejcennějším pramenům k poznání Bolzanova života a díla. Její cena je v její autentičnosti. Zeithammer se vedle osobních vzpomínek a vzpomínek Bolzanových žáků a přátel opíral o dokumenty a korespondenci, kterou mu dali k dispozici Bolzanovi přátelé Michael Josef Fesl, František Příhonský, František Schneider, Antonín Přibyl, Josef Sommer, Jan a Robert Zimmermannové a Jiří Souček, a která je dnes z větší části nezvěstná.
badatelna.eu. 11.8.2019

notes:
Odkaz. forma:
Zeithammer, Řehoř, 1800-1881
Zeithammer, Gregor, 1800-1881