Tibor Alexy

* 22. 7. 1929, Padarovce (Rimavská Sobota), Slovensko (Slovakia)
architect, urbanist

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK ne - 2016/07
-
1953 - 1955 asistent akad. soch. Tibora Bártfaya
1955 absolutórium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT
v Bratislave, inž. arch.
1955 – 1956 Stavoprojekt Bratislava, projektant
1956 začína jeho pôsobenie na Fakulte architektúry a pozemného
staviteľstva SVŠT v Bratislave
1968 kandidát technických vied, CSc. Paríž, odborná stáž ASTEF
1973 habilitoval sa za docenta
1974 Cena Dušana Jurkoviča za dielo PÚP obytného obvodu Trnava -
Hlboká
1979 Zlatá medaila SVŠT
1981 Čestné uznanie Svetového kongresu UIA
1986 doktor technických vied, DrSc.
1987 menovaný za profesora
1988 - 1990 vedúci Katedry urbanizmu a územného plánovania
1989 Zlatá plaketa A. Stodolu
1990 - 1994 vedúci Katedry urbanisticko-architektonických súborov
1999 Medaila STU
fa.stuba.sk, 11.7.2016