Jacob Ochterveldt

* 1635, Rotterdam, Nizozemsko (Netherlands)
1710, Amsterdam, Nizozemsko (Netherlands)
painter

 

nationality: Dutch
sex: male