Eva Ondrušková

* 30. 5. 1940,
architektura

 

sex: female