Ladislav Abraham

* 30. 5. 1922, Vyhne, Slovensko (Slovakia)
locksmith

 

sex: male