Oleg Haman

* 1960,
architect, urbanist

 

sex: male

notes:
Ing. architekt, projektant, poradce ministra kultury v otázkách architektury, výstavby a urbanismu.