Jan Hackert

* 1629, Amsterdam, Nizozemsko (Netherlands)
1699, Amsterdam, Nizozemsko (Netherlands)
malířství

 

sex: male

notes:
* mezi 9.1. - 28.2. 1969
+1699 - 1700