Zdeněk Laštovička

* 6. 6. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
geologist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Je absolventem přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor geologie. V roce 1981 získal doktorát přírodních věd, v roce 1987 ukončil vědeckou aspiranturu (CSc.), a v roce 1990 byl jmenován a v roce 1993 se habilitoval jako docent na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
Za dobu své praxe pracoval jako hydrolog a geolog v Krajském zemědělsko-lesnickém projekčním ústavě v Jihlavě a v Geologickém průzkumu n. p. Praha, závod Jihlava (1958-1965), dále v přírodovědeckém oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě. Od roku 1980 působil jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole zemědělské v Brně, Lesnické fakultě, Ústav pedologie a geologie (1990-1994 vedoucí jihlavského odd. VŠZ), 1992-1994 – proděkan Agronomické fakulty VŠZ, 1995 – zástupce vedoucího Ústavu geologie a pedologie. V letech 1995 až 1998 působil v uvolněné funkci zástupce starosty města Jihlavy. Poté se vrátil na Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultu jako vedoucí Ústavu geologie a pedologie. V letech 2002 až 2004 učil také na Vyšší odborné škole Jihlava, kde se výrazně podílel na přípravě nové Vysoké školy polytechnické Jihlava. Po jejím vzniku (2004) působil jako první prorektor (pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání), až do roku 2007, kdy definitivně odešel do důchodu.
Doc. Laštovička je autorem asi dvou set odborných a vědeckých studií, publikací, vysokoškolských skript a podílel se i na vydání několika odborných monografií. V rámci odborné profese (geologie, montanistika, historie kamenictví, cestovní ruch aj.) většinu vědecko-výzkumných prací (a následně publikací) věnoval Českomoravské vrchovině a Jihlavě. Předcházející publikační činnost od roku 1965 do roku 1999 je rovněž tematicky zaměřena převážně na přírodu Jihlavska a Vysočiny – vychází z pracovního poměru na přírodovědeckém oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě (1965-1978) a Geoindustrie Jihlava (1962-1964 a 1979-1980).
Zdeněk Laštovička byl v 70. letech průkopníkem v činnosti směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků po středověkém jihlavském stříbrném dolování, v 80. a 90. letech v této činnosti dále pokračoval a byl a je jednou z nejvýznamnějších osobností, které v této oblasti působily. Osobně prošel a zdokumentoval většinu bývalých důlních děl, a to jak po stránce geologické a mineralogické, tak z hlediska montanistického (historického). Po celou dobu své činnosti neúnavně upozorňoval na význam stříbrného dolování pro město Jihlava a celou oblast Jihlavska, v období svého působení na Vysoké škole zemědělské v Jihlavě, kde byl vedoucím katedry geologie, seznamoval studenty s touto problematikou a vedl je k uvědomění si významu, který má i pro současné generace odkaz našich předků. Byl a zůstává člověkem, který se nikdy nezpronevěřil svým zásadám, člověkem vysokého charakteru.
Od října 2008 je držitelem KAMENNÉ MEDAILE, nejvyššího ocenění kraje Vysočina, kterého se dostává obecně respektovaným osobnostem, jež svou mimořádnou dlouhodobou činností přispěli k rozvoji kraje a jeho území, nebo se svým celoživotním dílem mimořádně o kraj Vysočina zasloužili. V červnu 2009 obdržel celorepublikové vyznamenání Hornického konzilia ČR a statutárního města Jihlavy ČESKÝ PERMON 2009 za dlouholetou činnost směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků po středověkém jihlavském stříbrném dolování a za kladení důrazu na význam stříbrného dolování pro město Jihlava. V říjnu 2009 mu bylo uděleno rektorem Mendelovy univerzity v Brně ocenění LITTERAS MEMORIALES za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání, u příležitosti 90.výročí založení univerzity.

Výběr z publikační činnosti:
LAŠTOVIČKA, Z. (1975 ): Geologické exkurze do okolí Jihlavy – Publikace Krajského pedagogického ústavu Brno: 1-144 str.
LAŠTOVIČKA, Z. et. Chábera S., Novák ,V. (l980): Mineralogicko-geologická bibliografie Českomoravské vrchoviny v letech l786-l975 – Publikace Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 1-131 str.
LAŠTOVIČKA, Z. (l988): Stonařovský achondrit – (Svět mluvil o Stonařovu) – Lidé a země 37., 5: 215-219., nakl. Československé akademie věd Praha.
LAŠTOVIČKA, Z. (1988): Historie kamenictví na Českomoravské vysočině – MS – scénář pro expozici MV na hradě Roštýně (schváleno UK ČFVU š. 5.88). 1-106 str. Vernisáž v roce 1991.
LAŠTOVIČKA, Z. (1988): 60 let pražského monolitu z mrákotínské žuly – Lidé a země, roč. 37., 10: 435-439. CSAV Praha.
LAŠTOVIČKA, Z. (1992): K ochraně starých hornických děl u Jihlavy – Ochrana přírody, roč. 47., č. 6 : 175-180., vyd. ČÚOP Praha, Journal of the state nature conservancy (angl.rezumé)
LAŠTOVIČKA, Z. (1995): Bochovické ametysty – Minerál, roč. III., 1/68-70., Brno
LAŠTOVIČKA, Z. (1995): Expozice kamenictví na hradě Roštejně – Minerál roč. III., 6/420-425., Brno
LAŠTOVIČKA, Z. (1996) : Jihlavské doly, jihlavské stříbro, jihlavské horní právo – Minerál, roč. IV., 5/291-293., Brno.
KROB & jr. (1997): JIHLAVA - barevná fotografická publikace, 1-151 str., nakl. KVARTA Praha (Z. Laštovička, spoluautor textů pod fotografiemi – uveden jako „duchovní otec publikace“). Kniha získala celorepublikové ocenění – 1. místo na přehlídce publikací k rozvoji cest.ruchu, Písek
LAŠTOVIČKA, Z. (1998): Mezinárodní spolupráce při rozvoji ploch veřejné zeleně na příkladu města Jihlavy – Sborník referátů z 8. konference SHSČMS, konané dne 3. – 4. 9. 1998 v Kroměříži, str. 36-39, vydavatel SHSČMS Praha.
LAŠTOVIČKA, Z (1999): Mezinárodní semináře, konference a další akce k 750 letům Jihlavského horního práva. Minerál, 1999, roč. VII, č.6, s. 494-497. Brno. ISSN 1213-0710
LAŠTOVIČKA, Z. (1999): Ještě k nálezu největšího moravského vltavínu. – Minerál, 1999, roč. VII, č. 6, s. 489-492. Brno. ISSN 1213-0710
LAŠTOVIČKA, Z. (2000): K 10.výročí vzniku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – Decade of the Association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia – separát, 1-102 str., SHSČMS Praha.
LAŠTOVIČKA, Z. (2000): Mining and Working Stone in the Czech-Moravian Highlands. Minerální suroviny – Surowce mineralne, 2000, č. 3, s. 6-9, Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248
LAŠTOVIČKA, Z. (2000): The Castle of Roštejn – basic facts (display „Stonemasonry in the Czech-Moravian Highlands“ – Minerální suroviny – Surowce mineralne, 2000, č.3, s. 10-12, Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248
LAŠTOVIČKA, Z. – VILÍMEK, L. –VOSÁHLO, J. (2001): Rekonstrukce průběhu rantířovsko -starohorského vodniho náhonu – Stříbrná Jihlava – sborník k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, 2001, s. 37-55. Jihlava.
LAŠTOVIČKA, Z. (2002): Nevyužitá příležitost v cestovním ruchu – praktická prezentace přírodních poměrů a historického prostředí České republiky při výuce na vysokých školách a některých středních školách – Sborník 7. Mezinárodní vědecké konference, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, Tábor
KUŽVART, M. – LAŠTOVIČKA, Z. (2001): The future of non-ore minerals of the future in the globalized world – 1. Budoucnost nerud a nerudy budoucnosti v globalizovaném světě – část 1., Surowce mineralne-Minerální suroviny, č. 4, s. 25–36, vyd. Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248,
KUŽVART, M. – LAŠTOVIČKA, Z. (2002): The future of non-ore minerals of the future in the globalized world – 2. Budoucnost nerud a nerudy budoucnosti v globalizovaném světě – část 2. Surowce mineralne-Minerální suroviny, č. 1, s. 31– 42, vyd. Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248
KUŽVART, M - LAŠTOVIČKA, Z. (2002): The future of non-ore minerals of the future in the globalized world – 3. Budoucnost nerud a nerudy budoucnosti v globalizovaném světě – část 3. Surowce mineralne-Minerální suroviny, č.2. s.62– 68, vyd.Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248
KUŽVART, M - LAŠTOVIČKA, Z. (2002): The future of non-ore minerals of the future in the globalized world – 4. Budoucnost nerud a nerudy budoucnosti v globalizovaném světě – část 4. Surowce mineralne-Minerální suroviny, č.3, s.40–45, vyd. Těžební unie, Brno. ISSN 1212-7248
LAŠTOVIČKA, Z.: Mostní kontrasty ve Velkém Meziříčí. Stavební listy, 2003, roč. IX., č. 6, s. 28-29, Praha. ISSN 1211-4790
LAŠTOVIČKA, Z. (2003): Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže. Minerál. 2003, roč. XI, č. 2, s. 89-93, Brno. ISSN 1213-0710
LAŠTOVIČKA, Z. (2003): Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968 – Minerál. Roč. XI, č. 5, s. 343-347, Brno. ISSN 1213-0710
LAŠTOVIČKA, Z. (2004): Návrh vize pro destinaci „Památky UNESCO v České republice – Jižní Čechy a Vysočina“ – Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství (TRAVEL TRADE, REGIONALDEVELOPMENT AND EDUCATION), (recenzovaný sborník + CD ROM), 204 str., vyd. JU České Budějovice, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře.
LAŠTOVIČKA, Z. (2004): Chráněné památky na období romantismu ve Světlé nad Sázavou – Stavební listy roč.X., čís.7-8 : 42-43. ISSN 1211-4790, Praha.
LAŠTOVIČKA, Z (2004) : Jihlavské dolování v tvorbě českých malířů druhé poloviny 20. století. Stříbrná Jihlava – sborník příspěvků ze semináře „K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, 2004, 63-69, Jihlava. ISBN 80-86382-12-5
LAŠTOVIČKA, Z. (2005): Malíř jihlavské historie Gustav Krum – osmdesátiletý! Vlastivědný sborník Muzea Vysočiny, odd. věd. společenských, XIV., 175-176, Jihlava.
LAŠTOVIČKA, Z. (2006): Snahy Jihlavy o zapsání městských památek do Seznamu světového dědictví – Sborník 1. Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Evropská unie a cestovní ruch“. Vysoká škola polytechnická Jihlava
LAŠTOVIČKA, Z. (2006): Ojedinělé postavení památek Vysočiny na Seznamu světového dědictví UNESCO – Konference „Obec a kulturní dědictví ve 21.století“. SHSCMS -Karlovy Vary
LAŠTOVIČKA, Z.(2007): Pozoruhodné proměny lipnické žuly – Minerál 6/2007, str.517-522, vydavatel Jihočeský mineralogický klub, o. s., České Budějovice, ISSN 1213-0710
LAŠTOVIČKA, Z. (2007): Panoramatické mapy jihlavského rodáka Tomáše Rygla a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu – In CD-sborník 2. mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“, téma „Komunikace v CR“, Vysoká škola polytechnická Jihlava, ISBN 978-80-87035-01-6
LAŠTOVIČKA, Z. (2007): Vernisáž výstavy Josefa Kosa v Galerii M a K – In Ivan Žlůva: Na rozhraní snu a skutečnosti, 13-14, vydala OGV Jihlava, ISBN 978-80-86250-15-1
LAŠTOVIČKA, Z. (2008): Originální využití opuštěných lomů v okolí Lipnice nad Sázavou – Minerální suroviny, 1: 26-28., Těžební unie ČR, Brno, ISSN 1212-7248
LAŠTOVIČKA, Z. (2008): Dopady kriminality a vandalismu na stav památek a cestovního ruchu v České republice – In CD- sborník 3.mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“, Vysoká škola polytechnická Jihlava
LAŠTOVIČKA, Z. (2008): Krystal křišťálu z Rousměrova na nejvýznamnější část insignií Vysoké školy polytechnické Jihlava- informační zpráva pro Obecní kroniku obce Rousměrova, 1-6 str., dostupné z : http://www.obecrousmerov.cz/view.php?cisloclanku=2007120001
LAŠTOVIČKA, Z. (2009): Historie Staré šlechty v Horním Posázaví – SVĚTELSKO – vlastivědný sborník, 2. díl, str. 171-197, vydalo město Světlá nad Sázavou

notes:
RNDr., CSc.