Stéla s otiskem chodidel

author: Eva Kmentová
published: 1966
type of document: socha
language:
dimensions: v. 146 cm