Poklad na Sierra Madre

institution, city
Melantrich, nakladatelství, Praha