Stanislav Odvárko: Obrazy, kresby, grafika 1960-63

date of exhibition: 1963/03/03 - 1963/03/31
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská