Karel Demel: Grafika

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Karel Demel: Grafika