Thomas Girtin: The Art of Watercolour

person, born
Girtin Thomas, 18. 2. 1775