Alina Szapocznikow

person, born
Szapocznikow Alina, 16. 5. 1926