Jan Preisler

date of exhibition: 1919/04 - 1919/05
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: autorská

notes:
posmrtná výstava Jana Preislera
50. výstava S.V.U. Mánes