Zdeněk Sýkora

institution, city, address
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Goethova stezka 6