What Was Documentary Is Now Something Else

date of exhibition: 2015/10/02 - 2015/10/31
institution: Fotograf Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:
Krize dokumentárního žánru přichází v době, kdy se vytváří a šíří více fotografií než kdykoli předtím a pravděpodobně se vztahuje k další dlouhodobé krizi, totiž krizi přesvědčivé politické, společenské a ekonomické shody. Díky tomu rovněž selhává dohoda ohledně různých podob produkce vědění. Je-li přinejmenším obtížné vybudovat si pevný charakter tváří v tvář aktuálním událostem, pak se může určitá „archeologie“ současnosti dostat do popředí, zatímco dokumentární fotografie a její postupy na své důležitosti tratí. Dále tak vyvstávají otázky ohledně měnících se podmínek jejího vzniku a její příslušnosti k dějinám, vědění, paměti, identitám, místům či násilí. Něco uvnitř fotografie zřejmě musí vyplout na povrch, něco, co ještě nebylo pojmenováno, něco jiného…
Výstava má tři části probíhající paralelně ve Fotograf Gallery, Galerii Školská 28 a v Rakouském kulturním fóru v Praze.

The crisis of the documentary, expressed during an age in which more images are being produced and circulated than ever before, possibly relates to the equally enduring crisis of valid political, social and economic agreements. This in turn causes the agreements about various forms of knowledge production to automatically begin to falter. When the nurturing of a binding character in relation to present-day events seems difficult in the best-case scenario, then perhaps a kind of “archaeology” of the present is more strongly assigned meaning. Documentary photographic practices can then no longer be considered to be—more or less reflexive—representational practices. Other questions related to their changing conditions of appearance and their affiliations with history, knowledge, memory, identities, places, and violence are becoming evident. Conceivably, something in the images must then rise to the fore, something that cannot quite yet be named today,something else…
The exhibition has three parts running simultaneously at the Austrian Cultural Forum in Prague, Fotograf Gallery, and Skolska 28 Gallery.