František Steker: 20 kreseb pro Letohrádek Ostrov

date of exhibition: 2000/11
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská