Charkov v Chebu

date of exhibition: 1989/11/20 - 1989/12/09
institution: Galerie 4 - Galerie fotografie
type of exhibition: kolektivní