Chase: Kokoro Power

institution, city, address
The Chemistry Gallery I, Praha 2, U Kanálky 4