Dům č.p. 31, U Modré hvězdy

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

word:
Jednopatrový objekt do náměstí s levým dvorním jednopatrovým křídlem rozšířeným na západ o přízemní přístavbu. V průčelí do náměstí je patrno řešení klasicistního průčelí z 1. poloviny min. stol. (arkádové členění a přízemí a římsy) jinak je průčelí novodobě upraveno. V přízemí je zleva výkladec, hl. vstup, výkladec a výkladec se vstupem do obchodu. Nad přízemím je římsa, v patře 4 okna. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím.
Přízemí má v hlavním objektu širší, střední, plochostropou chodbu, orientovanou kolmo k průčelí do náměstí, rozdělenou vzadu stlačeným pasem
Z části chodby mezi tímto pasem a jižním koncem chodby je vlevo přístupné schodiště do patra. Od schodiště na sever je v levé části disposice hloubkový prostor zaklenutý třemi plackami za sebou. Vpravo od chodby je při náměstí plochostropý prostor. Za ním, v místnosti odpovídající svou hloubkou prostoru schodišťového, je valená polokruhová klenba, s vrcholnicí rovnoběžnou s průčelím do náměstí a s dvěma páry drobných trojúhelných výsečí.
Z hlavním objektem je připojeno levé dvorní jednopatrové křídlo, k němuž je připojena na západě přízemní zástavba. Jednopatrové levé křídlo má v přízemí v části napojení na hl. objekt chodbu zaklenutou segmentem, na západní straně plochostropé místnosti opět chodbu, zaklenutou segmentem. Nad chodbou po západní straně křídla je v 1. p. pavlač. Přízemní část objektu je plochostropá.
Sklep je umístěn pod chodbou za hlavním vstupem při náměstí a je zaklenut kamennou valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k průčelí do náměstí.
Patro je plochostropé.
Ve dvoře je na jih od hlavního objektu přízemní stavení, orientované ve směru západ-východ, jež má příjezd do 2. dvora a jehož prostory jsou otevřeny do krovu, stejně tak jako u přízemního stavení na jižní straně 2. dvora. Ve 2. dvoře na západní straně je přízemní stavení, zaklenuté plackovými klenbami.
Dům by mohl být ve svém obvodovém zdivu spolu s vnitřními hloubkovými zdmi, kolmými k průčelí do náměstí renesančního původu. Valená klenba vpravo vzadu a snad i schodiště je barokního původu, placky vlevo vpředu jsou klasicistní, zřejmě vznikly zároveň s klasicistním průčelím, jež mělo v přízemí pásovou bosáž s vyznačenými klenáky nad půlkruhovými oblouky, v 1. p. měla okna společnou podokenní římsu profilované šambrány. R. 1967 byla stará omítka a průčelí upraveno. V klasicismu dům prodloužen. R.1841 byla v domě hospoda, v r. 1873 rovněž. Novodobě byla vyměněna část stropních konstrukcí a zbořeno křidélko na jihu a postaveno hospodářské stavení, příčně zahražující 1. dvůr. Průjezdem v něm se dostáváme do 2. dvora, jež má vzadu stodolu, vpravo přízemní klasicistní objekt zaklenutý plackovými klenbami.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973

notes:
v polovině 18. Století se zde usadil rod Kašů předtím zde žili Tůmové
hostinec U Modré hvězdy