obálka

Západočeská galerie v Plzni

city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Pražská 13
zip code: 301 14
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@zpc-galerie.cz
web: www.zpc-galerie.cz
birth year: 1954

notes:
http://www.zpc-galerie.cz/cs/page/institution_history
Dějiny Západočeské galerie se začaly psát v létě roku 1953. V rámci vytváření celostátní sítě muzeí výtvarného umění byla tehdy rozhodnutím rady KNV zřízena Krajská galerie v Plzni, jejíž činnost byla na základě ministerských směrnic o zřizování krajských galerií usnesením rady KNV v Plzni (ze dne 7. července 1953) oficiálně zahájena 1. ledna 1954. Dnešní název Západočeská galerie v Plzni vešel v platnost o něco později, v roce 1960. Od roku 2001 je galerie na základě zákona č.157/2000 Sb. příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.
Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.
V roce 1965 bylo rozhodnuto rekonstruovat zchátralou budovu bývalých masných krámů v Pražské 18/353 na výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. Po rekonstrukci byla r. 1972 výstavou Josef Mánes a rodina Mánesů slavnostně otevřena výstavní síň Masné krámy. Pro administrativní a sbírkové zázemí galerie byl současně rekonstruován vedlejší historický dům v Pražské 16/86 (galerii předán do užívání v r. 1975). R. 1997 získala galerie nově rekonstruovaný nárožní dům v Pražské 13/83, sloužící především administrativním účelům, byl zde ovšem rovněž zřízen přednáškový sál, interní knihovna a vznikla zde druhá, komorní výstavní síň galerie.
Ani toto zázemí však neodstranilo provizorium, které instituci doprovází od jejího vzniku a trvá doposud – galerie je de jure existující organizací s vlastními sbírkami, ale bez možnosti představit je veřejnosti a zařadit do kontextu uměleckohistorického fondu ČR. Od počátku jejího vzniku se přitom uvažovalo o postavení nové budovy a na projektu se mělo podílet také tehdejší ministerstvo kultury. Již na přelomu let 1953 a 1954 proběhlo jednání mezi zástupci plzeňského KNV a ministrem kultury Václavem Kopeckým, v jehož rámci byl schválen investiční plán na stavbu nového sídla galerie. K realizaci stavby však nedošlo a podstatný problém chybějící galerijní budovy, umožňující zpřístupnění mimořádně kvalitních sbírek, navzdory usilovné snaze současného vedení galerie situaci vyřešit přetrvává.
První ředitel galerie Oldřich Kuba (1954–1985) svou mimořádně citlivou a ambiciózní akviziční činností rozšířil výchozí sbírkový fond galerie, jehož těžiště spočívalo v 19. století a přelomu století. K němu pak připojil mimořádně bohatý a kvalitní fond moderního českého umění, v jehož rámci obzvláště vyniká špičková sbírka kubismu.
Za působení Oldřicha Kuby získala galerie zmíněnou výstavní síň Masné krámy v Pražské 18/353 a dům v Pražské 16/86.
Za druhé ředitelky Jany Potužákové (1985–2007) došlo prostřednictvím dalších akvizic k rozšíření sbírky 19. a počátku 20. století; byl doplněn také sbírkový fond pro období po 2. světové válce, dosud nedostatečně zastoupené. Po společensko-politických změnách v roce 1989 se podařilo výrazněji doplnit kolekci umění šedesátých let, řada akvizic se přitom týkala současného regionálního umění. Zásluhou Jany Potužákové získala galerie zmíněnou budovu v Pražské 13/83, v níž vznikla druhá, komorní výstavní síň galerie pro krátkodobé výstavy. Tím se uvolnil prostor výstavní síně Masné krámy pro dlouhodobější výstavy děl ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, na nichž bylo postupně představeno umění 19. a přelomu 19. a 20. století. Při této příležitosti byly tyto sbírky zpracovány v jednotlivých katalozích. Významnou úlohu v programu galerie získalo za působení Jany Potužákové edukační oddělení galerie, jež začala aktivně spolupracovat s Katedrou výtvarné výchovy PF Západočeské univerzity. Profilovou složkou činnosti galerie se staly bohaté kulturní programy zahrnující besedy, přednášky a hudební i literární pořady.
Za současného ředitele galerie Romana Musila (od prosince 2007) byla vypracována Strategie rozvoje Západočeské galerie v Plzni na léta 2008-2012, která definuje všechny její činnosti a předjímá jejich další vývoj. Byla vypracována nová výstavní dramaturgie a s ní i dlouhodobé plánování výstav v horizontu několika let (viz Poslání galerie). Speciálními tematickými výstavami obnovila galerie spolupráci s Mezioborovým vědeckým sympoziem ke kultuře 19. století, které se koná od r. 1981 každoročně v Plzni. Zcela nový, prestižní charakter získala po odborné i ediční stránce publikační činnost galerie, zejména katalogy výstav, zpracovávané s vysokou badatelskou akribií, často ve spolupráci s předními odborníky-historiky umění v ČR. Galerie navázala systematickou spolupráci s odbornými institucemi a vědeckými ústavy v republice, zejm. Ústavem pro dějiny umění FF UK a Ústavem dějin umění AV ČR.
Akviziční program byl zaměřen na systematické doplňování sbírkového profilu instituce tak, aby byl dosavadní sbírkový fond postupně ucelen (jeho jednotlivé části nejsou proporčně zastoupeny) a doplněn o chybějící významné autory. Pozornost při rozšiřování sbírek je věnována rovněž regionálním autorům, a to z jasně stanoveného uměleckohistorického pohledu, který dříve zejména tato sbírková kapitola postrádala. Struktura sbírek galerie byla v r. 2009 rozšířena o novou oblast architektury, kterou samostatně zpracovává kurátor Petr Domanický.
V r. 2009 byl změněn celkový vizuální styl Západočeské galerie v Plzni, jehož autorem je Robert V. Novák. Zřízeny byly rovněž nové webové stránky galerie, které připravilo grafické studio Novák & Balihar. Podle projektu architekta Romana Kouckého proběhla rekonstrukce výstavních síní Masné krámy a „13“ (viz Historie budov).

Západočeská galerie v Plzni

Dějiny Západočeské galerie se začaly psát v létě roku 1953. V rámci vytváření celostátní sítě muzeí výtvarného umění byla tehdy rozhodnutím rady KNV zřízena Krajská galerie v Plzni, jejíž činnost byla na základě ministerských směrnic o zřizování krajských galerií usnesením rady KNV v Plzni (ze dne 7. července 1953) oficiálně zahájena 1. ledna 1954. Dnešní název Západočeská galerie v Plzni vešel v platnost o něco později, v roce 1960. Od roku 2001 je galerie na základě zákona č.157/2000 Sb. příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.

V roce 1965 bylo rozhodnuto rekonstruovat zchátralou budovu bývalých masných krámů v Pražské 18/353 na výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. Po rekonstrukci byla r. 1972 výstavou Josef Mánes a rodina Mánesů slavnostně otevřena výstavní síň Masné krámy. Pro administrativní a sbírkové zázemí galerie byl současně rekonstruován vedlejší historický dům v Pražské 16/86 (galerii předán do užívání v r. 1975). R. 1997 získala galerie nově rekonstruovaný nárožní dům v Pražské 13/83, sloužící především administrativním účelům, byl zde ovšem rovněž zřízen přednáškový sál, interní knihovna a vznikla zde druhá, komorní výstavní síň galerie.

Ani toto zázemí však neodstranilo provizorium, které instituci doprovází od jejího vzniku a trvá doposud – galerie je de jure existující organizací s vlastními sbírkami, ale bez možnosti představit je veřejnosti a zařadit do kontextu uměleckohistorického fondu ČR. Od počátku jejího vzniku se přitom uvažovalo o postavení nové budovy a na projektu se mělo podílet také tehdejší ministerstvo kultury. Již na přelomu let 1953 a 1954 proběhlo jednání mezi zástupci plzeňského KNV a ministrem kultury Václavem Kopeckým, v jehož rámci byl schválen investiční plán na stavbu nového sídla galerie. K realizaci stavby však nedošlo a podstatný problém chybějící galerijní budovy, umožňující zpřístupnění mimořádně kvalitních sbírek, navzdory usilovné snaze současného vedení galerie situaci vyřešit přetrvává.

První ředitel galerie Oldřich Kuba (1954–1985) svou mimořádně citlivou a ambiciózní akviziční činností rozšířil výchozí sbírkový fond galerie, jehož těžiště spočívalo v 19. století a přelomu století. K němu pak připojil mimořádně bohatý a kvalitní fond moderního českého umění, v jehož rámci obzvláště vyniká špičková sbírka kubismu.

Za působení Oldřicha Kuby získala galerie zmíněnou výstavní síň Masné krámy v Pražské 18 / 353 a dům v Pražské 16 / 86.

Za druhé ředitelky Jany Potužákové (1985–2007) došlo prostřednictvím dalších akvizic k rozšíření sbírky 19. a počátku 20. století; byl doplněn také sbírkový fond pro období po 2. světové válce, dosud nedostatečně zastoupené. Po společensko-politických změnách v roce 1989 se podařilo výrazněji doplnit kolekci umění šedesátých let, řada akvizic se přitom týkala současného regionálního umění. Zásluhou Jany Potužákové získala galerie zmíněnou budovu v Pražské 13/83, v níž vznikla druhá, komorní výstavní síň galerie pro krátkodobé výstavy. Tím se uvolnil prostor výstavní síně Masné krámy pro dlouhodobější výstavy děl ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, na nichž bylo postupně představeno umění 19. a přelomu 19. a 20. století. Při této příležitosti byly tyto sbírky zpracovány v jednotlivých katalozích. Významnou úlohu v programu galerie získalo za působení Jany Potužákové edukační oddělení galerie, jež začala aktivně spolupracovat s Katedrou výtvarné výchovy PF Západočeské univerzity. Profilovou složkou činnosti galerie se staly bohaté kulturní programy zahrnující besedy, přednášky a hudební i literární pořady.

Za současného ředitele galerie Romana Musila (od prosince 2007) byla vypracována Strategie rozvoje Západočeské galerie v Plzni na léta 2008-2012, která definuje všechny její činnosti a předjímá jejich další vývoj. Byla vypracována nová výstavní dramaturgie a s ní i dlouhodobé plánování výstav v horizontu několika let (viz Poslání galerie). Speciálními tematickými výstavami obnovila galerie spolupráci s Mezioborovým vědeckým sympoziem ke kultuře 19. století, které se koná od r. 1981 každoročně v Plzni. Zcela nový, prestižní charakter získala po odborné i ediční stránce publikační činnost galerie, zejména katalogy výstav, zpracovávané s vysokou badatelskou akribií, často ve spolupráci s předními odborníky-historiky umění v ČR. Galerie navázala systematickou spolupráci s odbornými institucemi a vědeckými ústavy v republice, zejm. Ústavem pro dějiny umění FF UK a Ústavem dějin umění AV ČR.

Akviziční program byl zaměřen na systematické doplňování sbírkového profilu instituce tak, aby byl dosavadní sbírkový fond postupně ucelen (jeho jednotlivé části nejsou proporčně zastoupeny) a doplněn o chybějící významné autory. Pozornost při rozšiřování sbírek je věnována rovněž regionálním autorům, a to z jasně stanoveného uměleckohistorického pohledu, který dříve zejména tato sbírková kapitola postrádala. Struktura sbírek galerie byla v r. 2009 rozšířena o novou oblast architektury, kterou samostatně zpracovává kurátor Petr Domanický.

V r. 2009 byl změněn celkový vizuální styl Západočeské galerie v Plzni, jehož autorem je Robert V. Novák. Zřízeny byly rovněž nové webové stránky galerie, které připravilo grafické studio Novák & Balihar. Podle projektu architekta Romana Kouckého proběhla rekonstrukce výstavních síní Masné krámy a „13“ (viz Historie budov).

zdroj: www.zpc-galerie.cz


Západočeská galerie v Plzni

obálka
 

Západočeská galerie v Plzni

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Dr. František Dvořák o díle Františka Tichého, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Plzeň (Plzeň-město)
1956/03/01 -   Augustin Němejc, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1961/06 - 1961/09   Josef Krejsa: Malířské dílo a grafika, Muzeum Šumavy, Kašperské Hory (Klatovy)
1961/09/28 - 1961/10/31   Stavba socialismu ŽHD v Ejpovicích v obrazech J. Hájka a J. Pokorného, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1961/11/16 - 1962/01/14   Z díla zasloužilého umělce Vincence Beneše, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1962/09   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1963/04/07 - 1963/06/15   Emanuel Famíra, Muzeum Šumavy, Kašperské Hory (Klatovy)
1963/08/25 - 1963/09/15   Václav Koukolíček: Plastiky, Městské vlastivědné muzeum, Zbiroh (Rokycany)
1963/10/11 - 1963/11/03   Alois Sopr, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1963/10/24 - 1963/11/17   Josef Hodek, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1963/11/22 - 1963/12/19   Emanuel Famíra: Obrazy a sochy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1964   Alois Moravec: Obrazy z Chodska a Šumavy, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
1964/05/05 - 1964/05/31   Rastislav Michal: Obrazy a kresby, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1964/06/11 - 1964/07/19   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1964/11/08 - 1964/12/13   Václav Vodák, Výstavní síň Západočeské galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1964/12/13 - 1965/01/17   Alois Moravec: Obrazy, grafika, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1964/12/20 - 1965/01/24   Josef Šíma: Obrazy a studie, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1965/08/15 - 1965/09/19   Ludvík Kuba, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1965/09/16 - 1965/10/07   Karel Frauknecht: Obrazy, Gerlachovský dům, Plzeň (Plzeň-město)
1966/01/30 - 1966/02/27   Monumentální kartony Mikoláše Alše, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1966/03/03 - 1966/03/31   Jan Preisler: Obrazy a kresby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1967/03/09 - 1967/04/30   Bohumil Kubišta: Obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1967/05/21 - 1967/06/30   Česká malba 19. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/07/13 - 1967/09/10   Jan Zrzavý: Obrazy z let 1962 - 1966, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
1968   Josef Liesler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1968/05/16 -   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
1968/09/10 - 1968/10/20   Josef Čapek: Obrazy, Výstavní síň Západočeské galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1968/12/03 - 1969/01/26   Josef Čapek: Obrazy, Výstavní síň Západočeské galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1969/02   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1969/05/15 - 1969/06/08   Národní umělec Vojtěch Sedláček: Výstava ilustračních kreseb, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1970/09/14 - 1970/10/04   Karel Kuneš, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1970/11 - 1970/12   Antonín Kybal: Tapiserie, art protis, obrazy, kresby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1971/03/11 - 1971/04/25   Antonín Pelc, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1971/04/05 - 1971/04/30   Václav Vodák: Monotypy, Výstavní síň Dílo, Plzeň (Plzeň-město)
1971/11   Josef Šteffel: Obrazy, kresby, Výstavní síň Dílo, Plzeň (Plzeň-město)
1972/03/30 - 1972/06/11   Josef Mánes a rodina Mánesů, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1972/06/20 - 1972/09/17   Václav Rabas: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1972/09/28 - 1972/10/30   Rembrandt - holandská figurální malba 17. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1972/11/02 - 1972/11/30   Obrazy z Drážďan, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1972/12/07 - 1973/01/15   Nakladatelství Albatros - výstava dětské knihy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/01/25 - 1973/02/28   Vítězný únor - výstava Armádního výtvarného studia Praha, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/03/08 - 1973/05/13   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/05/17 - 1973/06/17   Současné výtvarné umění kraje Gera - NDR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/06/21 - 1973/07/15   Mladé Polsko / Młoda Polska, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/07/26 - 1973/09/17   Památky západních Čech, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/10/01 - 1973/12/10   Družba Sverdlovsk - Plzeň, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/12/20 - 1974/03/03   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/05/21 - 1974/08/18   Max Švabinský, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/09/12 - 1974/10/30   Tvořivá léta - 25 let Stavoprojektu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/12/03 - 1975/02/23   Josef Navrátil, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/03/11 - 1975/04/13   Bedřich Smetana a výtvarné umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/04/28 - 1975/05/26   30 let osvobození - 30 let tvořivé práce, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/06/05 - 1975/06/29   Západočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/07/06 - 1975/09/21   Jan Štursa, Vratislav Nechleba, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/09/30 - 1975/11/30   Žena ve výtvarném umění minulých dob, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/12/18 - 1976/02/29   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1976/03/11 - 1976/05/30   Česká krajinomalba 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1976/03/25 - 1976/05/02   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/06/12 - 1976/09/26   Výstava loutkářské scénografie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1976/10/12 - 1976/12/05   České malířství 20. století generace Sociální skupiny a Devětsilu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1976/12/16 - 1977/02/20   Vladimír Modrý, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1977/03/03 - 1977/06/05   Jaroslav Čermák a jeho doba, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1977/06/16 - 1977/07/28   Eva Schultze-Knabe, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1977/09/08 - 1977/10/16   Motivy z cest - Sovětský svaz a Kuba, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1977/10/27 - 1978/01/29   Anatolij Kalašnikov: Grafika a kresby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/02/09 - 1978/04/09   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/04/20 - 1978/06/04   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/06/22 - 1978/10/01   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/10/12 - 1978/12/03   Západočeští výtvarní umělci, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/12/14 - 1979/02/25   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/03/08 - 1979/04/22   Maxmilian Pirner: Obrazy a kresby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/05/17 - 1978/06/24   Holandské malířství 17. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/10/11 - 1979/11/25   Václav Vodák: Výbor z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/12/06 - 1980/02/10   Ernst Hassebrauk: Výbor z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/02/28 - 1980/05/11   Vlastimil Rada: Výbor z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/05/22 - 1980/07/06   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/08/16 - 1980/10/12   Mikoláš Aleš: Výběr z tvorby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/10/23 - 1980/12/07   Josef Liesler: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/11   Jiří Švengsbír: Stahl- und Kupferstiche, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1980/12/18 - 1981/02/15   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/02/26 - 1981/03/29   Historické vědomí v české malbě 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/04/23 - 1981/06/07   Výtvarné umění a architektura, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/05/14 - 1981/06/14   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/06/18 - 1981/07/19   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/06/18 - 1981/09/27   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/10/08 - 1981/11   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/11 - 1982/02   Plzeň v dílech výtvarných umělců - grafika, kresby, obrazy od 17. století po současnost, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1981/12/10 - 1982/02/21   Pavel Maur: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982   Josef Matějka, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1982/03/04 - 1982/05/02   Město v českém umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/05/13 - 1982/07/04   Adolf Born: Grafika, ilustrace a karikatura, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/07/13 - 1982/09/26   Užité umění Západočeského kraje ´82, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/10/07 - 1982/12/05   Keramika a hedvábí Dálného východu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/12/16 - 1983/02/27   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1983/03/10 - 1983/05/08   Divadlo v českém novodobém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1983/05/19 - 1983/07/03   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí Vítězného února, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1983/07/14 - 1983/09/25   Současná kresba Německé demokratické republiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1983/09/22 - 1983/11/06   Divadlo v českém novodobém umění - I. díl, Klášter sv. Anežky České, Praha
1983/10/06 - 1983/12/04   Josef Jíra: Obrazy, kresby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1983/11/15 - 1984/01/01   Divadlo v českém novodobém umění - II. díl, Klášter sv. Anežky České, Praha
1983/12/15 - 1984/02/26   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1984/05/10 - 1985/07/01   Čínské hrobové figury a klasické japonské dřevořezy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1984/05/31 - 1984/09/30   Bohumil Kubišta, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1984/07/12 - 1984/10/14   Jiří Trnka: Ilustrace, obrazy, plastiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1984/11/01 - 1985/01/06   Karel Kuneš: Sochy, Břetislav Werner: Obrazy, kresby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985   Václav Špála: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1985/01/17 - 1985/03/03   Beneš Knüpfer 1844-1910, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/03/14 - 1985/04/14   Průmysl a technika v českém novodobém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/04/25 - 1985/06/02   Členská družební výstava Svedlovsk - Gera - Pleven západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/06/13 - 1985/07/14   Členská družební výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou - II. část - užité umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/07/18 - 1985/09/29   Jiří Winter - Neprakta: Dětem, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/10/10 - 1986/01/05   Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/11/05 - 1986/01/05   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1985/12/05 - 1986/01/31   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/12/12 - 1986/03/konec   Rudolf Kremlička: Obrazy, kresby, grafika, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1986/01/10 - 1986/02/02   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Závodní klub ROH, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1986/01/16 - 1986/03/02   Minulost dnešku - čtyři desetiletí výtvarné kultury západních Čech, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/03/13 - 1986/04/13   Člověk a příroda v novodobém českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/04/24 - 1986/06/08   Bedřich Havránek: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/06/26 - 1986/10/konec   Augustin Němejc: Obrazy, kresby, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1986/09/04 - 1986/10/12   Jiří Anderle: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/10/23 - 1986/12/07   Alois Sopr: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/11/09 - 1987/02/25   Česká malba 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/12/18 - 1987/01/25   Oldřich Blažíček: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/02/03 - 1987/03/01   Užité umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/03/12 - 1987/04/26   Sen, ideál a skutečnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/05/07 - 1987/06/14   Volné umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/06/26 - 1987/08/23   Chebská reliéfní intarzie a plastika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/09/17 - 1987/10/18   Sovětský plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/12/10 - 1988/01/24   Západočeští jubilanti, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988 - 1988/04   Květinové motivy ve výtvarném umění, Československé kulturní a informační středisko, Budapešť (Budapest)
1988/02/04 - 1988/03/06   Přírůstky Západočeské galerie (ke 40. výročí Vítězného února), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/03 -   Adolf Born, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1988/03/17 - 1988/04/24   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/05/05 - 1988/06/19   Lékařství ve výtvarném umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/09/08 - 1988/10/16   Josef Šteffel: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/10/27 - 1988/11/27   18x žena, z tvorby západočeských výtvarných umělkyň, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/10/27 - 1988/11/27   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/12/08 - 1989/01/22   S. V. U. Mánes, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/12/08 - 1989/01/22   Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/010/05 - 1989/11/26   Umění středoevropského baroku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/012/14 - 1990/01/28   Mistrovská díla 12.-19. století ze sbírek Středočeské galerie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/03/16 - 1989/04/30   Smích (z českého novodobého umění), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/05/11 - 1989/06/25   Současné české malířství ze sbírek Ústřední rady odborů, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/10/02 - 1989/10/31   Josef Hodek: Výbor z díla, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1989/10/19 - 1989/11/19   Josef Mandl, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1990/02/08 - 1990/03/11   Užité umění západočeských výtvarných umělců 1990, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/03/22 - 1990/04/22   Čechy a Evropa - umění romantismu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/05/03 - 1990/06/24   Volné umění ´90, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/07/04 - 1990/09/02   František Tichý: Obrazy - kresby - grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/09/13 - 1990/10/21   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/11/01 - 1990/11/30   České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1990/11/01 - 1990/12/02   Jiří Patera: Malířské dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/12/13 - 1991/01/20   Umělecká beseda, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/01/31 - 1991/03/03   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1990, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/03/14 - 1991/04/21   Umění na Jubilejní výstavě před 100 lety, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/05/23 - 1991/06/30   Viktor Vasarely ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/07/04 - 1991/08/04   56 Group Wales, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/08/08 - 1991/09/01   Kontakten - Skupina P´89 a její zahraniční hosté, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/09/12 - 1991/10/20   Adriena Šimotová: Svěcení reality, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/10/31 - 1991/12/01   Miroslav Tázler: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/12/12 - 1992/01/19   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/01/08 - 1992/02/02   Lubomír Jarcovják: Autorské knihy, papíry, grafika, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1992/01/30 - 1992/03/01   Vladimír Preclík: Sochy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/03/11 - 1992/04/20   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/04/23 - 1992/05/18   Výstava členů Katedry výtvarné výchovy Západočeské univerzity v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/05/26 - 1992/07/05   Švýcarské umělkyně dnes, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/06/24 - 1992/07/19   F. V. Eisenreich: Výběr z díla, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1992/07/16 - 1992/08/30   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/09/10 - 1992/10/18   Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, plastiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/10/29 - 1992/11/29   Užité umění - výstava členů Unie výtvarných umění plzeňské oblasti, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/12/08 - 1993/01/17   Volné umění ´92 - výstava členů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993   Jan Konůpek: Kresba, grafika ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1993/01/28 - 1993/02/28   Jiří Kovařík: Obrazy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/03/16 - 1993/05/16   České umění 19.století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům umění, Zlín (Zlín)
1993/04/29 - 1993/05/30   Aleš Lamr: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/06/03 - 1993/07/06   Jaroslav Zapletal: Obrazy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/07/15 - 1993/09/05   Jitka a Květa Válovy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/09/16 - 1993/10/31   Skupina Svárov, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/11/09 - 1993/12/12   Jiří Sopko: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/11/11 - 1994/01/09   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/12/16 - 1994/01/30   4 + 4, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/03/10 - 1994/04/17   Lev a orel. Češi a habsburská monarchie v umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/04/21 - 1994/05/22   Marie Lacigová, Mioš Franče: Výběr z tvorby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/06/01 - 1994/07/03   Inga Vatter-Jensen: Textilní objekty, Marianne Olsen: Plastiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/07/14 - 1994/10/09   Jan Preisler: Putování krajinami duše, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/10/20 - 1994/11/27   Václav Pokorný: Výběr z díla. Členové Sdružení západočeských výtvarných umělců ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/12/08 - 1995/01/15   Karel Nepraš, Jan Steklík: Křižovnická škola, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/01 - 1995/02   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1995/01 - 1995/02   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/03/09 - 1995/04/15   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/05/02 - 1995/09/17   Gotika v západních Čechách (1230-1530), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/09/28 - 1995/11/05   Xylon 12 - výběr z mezinárodního trienále grafiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/01/25 - 1996/02/25   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/03/07 - 1996/05/12   Proměny krajiny - česká krajinomalba přelomu 19. a 20.století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/05/21 - 1996/06/23   Naděžda Škardová, Zdeněk Živný, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1996/05/21 - 1996/06/23   Naděžda Škardová, Zdeněk ŽIvný: Obrazy, kresby, plastiky, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/07 - 1996/08   Proměny krajiny - Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1996/07/03 - 1996/09/01   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/09/10 - 1996/10/13   Od Lautreca k Picassovi, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/10/24 - 1996/12/08   Jiří John: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/12/17 - 1997/02/09   Vladimír Kokolia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1997   Čeští světci a patroni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1997/01/30 - 1997/03/31   Česká kresba 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/01/30 - 1997/03/31   Proměny krajiny. Česká krajinomalba Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/02/20 - 1997/04/20   Bratři Špillarové: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1997/04/29 - 1997/06/08   Michal Ranný: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1997/06/09 - 2000/01/26   Adaptace výstavní síně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1997/09/20 - 1997/11/08   Poezie a krása: Symbolismus a secese ve výtvarném umění, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1998/01/20 - 1998/03/01   Antonín Kroča: Obrazy, kresby, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1998/03/10 - 1998/04/20   Jiří Voves: Kresby, obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1998/05/05 - 1998/06/21   Patera, Frauknecht, Tázler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1998/05/13 - 1998/06/05   Umělecká díla darovaná na rekonstrukci výstavní síně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1998/06/04   Aukce na rekonstrukci výstavní síně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1998/06/30 - 1998/08/30   Valentino Montanari: Prostor - čas v hmotě / Lo spazio - tempo della materia, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1998/09/09 - 1998/11/01   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/12/03 - 1999/01/24   Václav Fajt: Grafika a poštovní známka, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1998/12/10 - 1999/01/24   Alena Koenigsmarková: Dary života, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999/02 - 1999/03   Olaf Hanel: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999/03/11 - 1999/04/18   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1999/04/27 - 1999/06/13   Jiří Kolář, Běla Kolářová: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999/05/25 - 1999/08/29   Jiřina Marešová: Reminiscence, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1999/05/29 -   Svatý Václav v dílech současných výtvarných umělců, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1999/06/22 - 1999/08/29   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1999/09/09 - 1999/10/17   Miroslava Nová: Kameny v kruhu, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1999/12 - 2000/01   Vladimír Venda: Ohlédnutí, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999/12/07 - 2000/01/30   Václav Špála: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2000/01/26 - 2000/04/09   Václav Brožík 1851-1901, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/01/27 -   Václav Brožík 1851-1901, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/02/08 - 2000/02/27   Topografie paměti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2000/03/07 - 2000/04/09   Milan Maur: Voda, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/06/08 - 2000/09/17   Jan Novopacký: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/09/27 - 2000/10/29   Václav Malina: Návraty a východiska, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2000/10/05 - 2000/10/27   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru, Mázhaus radnice, Plzeň (Plzeň-město)
2000/10/05 - 2000/10/27   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru, Galerie ve sklepě, Plzeň (Plzeň-město)
2000/10/05 - 2000/10/28   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2000/10/05 - 2000/11/12   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/12/05 - 2001/01/14   75. Ladislava Nováka z Třebíče, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2001/01/23 - 2001/03/04   Jiří Jun: Světlení, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2001/02/07 - 2001/03/03   Zdeněk Kirchner: Obrazy, grafika, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2001/03/13 - 2001/04/22   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2001/03/20 - 2001/06/10   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/04/04 - 2001/04/28   Václav Hynčík: Fotografie, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/26 - 2001/06/24   Karel Špillar 1871 - 1939, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/03 - 2001/08/26   František Hodonský: Plovoucí smaragdy, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/04 - 2001/10/14   Stanislav Judl: 1951 - 1989, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/11 - 2001/10/14   Jiří Kolář: Výběr ze sbírky Západočeské energetiky, a.s., Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/13 - 2001/10/28   Milan Maur: Vizuální koncepty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/10/23 - 2001/11/25   Petr Řehoř: Mundus possibilis (malby a objekty), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/12/04 - 2002/01/27   Emil Filla: Sbírka Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2002 - 2003   Marie Lacigová, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2002/01/31 - 2002/02/24   Vladimír Venda: Torzo tvorby, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/02/07 - 2002/03/17   Emil Filla ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/04/30 - 2002/06/23   Václav Karel: Obrazy, kresby, ilustrace, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/07/02 - 2002/08/25   Vojtěch Preissig: Grafika, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/26 - 2002/10/20   Jiří Seifert: Medaile, kresba, plastika, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/23 - 2002/11/17   Sandra (Míša) Jirovec: Obrazy, kresby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2002/11/26 -   Josef Skupa, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/23 - 2003/03/09   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/03/18 -   František Kaván 1866-1941, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/03/18 -   Marie Lacigová: Literární inspirace, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/05/20 - 2003/06/29   Hyperrealismus, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/05/23 - 2003   Vítězslav Šafránek: Obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/08 - 2003/08/31   Miroslav Pacner: Proměny země, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/08 - 2003/10/26   Jaroslav Zapletal: Obrazy, objekty, kresby, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/08 - 2003/10/26   Jaroslav Zapletal: Obrazy, objekty, kresby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/15 - 2003/11/23   Eva Kmentová, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/11/20 - 2004/01/11   Jindřich Přibík: Plzeň a okolí 1953-2003, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2003/12   Světci, patroni, ochránci, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2004/ 02/03 - 2004/03/07   Bronislav Losenický: Spojitosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2004/01/07   Setkání na výstavě kreseb Miloše Franče, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2004/01/22 - 2004/03/21   Přírůstky sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/03 - 2004/03/07   Bronislav Losenický: Spojitosti, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/03/23 - 2004/05/30   Josef Váchal. Sbírka ZČG v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/06 -   Věra a Vladimír Janouškovi, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/12 - 2004/06/05   Gabriela Nováková: Česká a německá města / Deutsche und Tschechische Städte, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/08 - 2004/08/29   Bohumil Kubišta: Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/09 - 2004/07/04   Fero Horniak: Grafika a rytiny poštovních známek, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/25 - 2004/09/05   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/07 -   František Bálek: Sochy, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/09 - 2004/11/14   Bohumil Kubišta: Sbírky Západočeské galerie v Plzni a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/09/30 - 2004/11/21   Česká malba 19. - 20 století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/23 - 2005/01/16   Jiří Patera: 1924 - 2003, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12 - 2005/03   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/09 - 2005/02/06   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/12/16 - 2005/05/30   Dobrá pohoda české hudby aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
2005/01/25 - 2005/03/06   Milan Hes 1945 - 2002, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2005/02/16 - 2005/03/26   Naděžda Škardová: Listy / keramika, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2005/03/15 - 2005/05/01   Karel Frauknecht, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2005/03/31 - 2005/05/14   Alena Koenigsmarková: Jak - kdy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/05 - 2005/06/05   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/05 - 2005/06/19   Miroslav Tázler, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/28 - 2005/08/21   Václav Šmolík: Architektura, obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09 - 2005/11   Karel Vaca: 1919 - 1989, scénografie / plakáty / obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/01 - 2005/10/02   Tváře českého divadla 1890 - 1940, Ateliér Langhans, Praha, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/13 - 2005/11/13   Libor Fára, Karel Vaca: Scénografie, plakáty, obrazy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/11 - 2005/11/27   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/05 - 2006/01/15   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/24 - 2006/03/05   Václav Sika: Opakování, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/16 - 2006/04/02   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/03/13 - 2006/04/16   Lucemburské inspirace / Inspirations Luxembouegeoises: Iva Mrázková, Hermann & Valentiny, Jaroslav Klát, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2006/03/16 - 2006/04/16   Jan Trojan: Cestami ilustrace, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/05 - 2006/04/29   Vladimír Havlic (1944 - 2004) - 1. část, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/20 - 2006/05/10   Vladimír Havlic (1944 - 2004) - 2. část, Diecézní muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/25 - 2006/06/11   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá ..., Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/03 - 2006/06/11   Alexander Sádlo: Výstava obrazů, šperků a keramiky, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/04 - 2006/06/18   Richard Konvička: Malba a kresba, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/20 - 2006/08/20   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/27 - 2006/08/27   Současné maďarské umění ze Sbírky Körmendi-Csák / Contemporary Hungarian Art from the Körmendi-Csák Collection, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2006/08/31 - 2006/10/01   Alena Burešová: Mé druhé já: Porcelán a keramika, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/05 - 2006/10/01   Vladimír Havlic: Kresba / grafika, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/19 - 2006/11/19   SOCHAři 2006, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/21 - 2007/01/07   Jana Vacková: Reality bez reality, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/30 -   V. V. Modrý (1907 - 1976), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/01/18 - 2007/03/18   Neklidem k Bohu: Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 - 1914, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/08 - 2007/04/15   Rudolf Kremlička (1886-1932), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/03/27 - 2007/05/06   Miloslav Čelakovský: Cesty... (Obrazy, kresby), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2007/04/26 - 2007/06/17   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (průřez lety 1957 - 2007), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/05/15 - 2007/06/24   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jaroslav Šváb (1906-1999), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/09/29   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
2007/09/06 - 2007/11/04   Milan Knížák: Umění je jen berla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/11 - 2007/10/21   Dalibor Smutný: Rasochy, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2007/10/14 - 2007/11/14   Joachym Beruschka: Šrí Lanka v obrazech, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2007/10/30 - 2007/12/02   Jaroslav Zapletal: Labyrinty času, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11 - 2008/09   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11/27 -   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/12/12 - 2008/02/03   Ricardo Calero: Pošetilost, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/02/19 - 2008/04/27   Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/06 - 2008/06/01   Jindřich Krátký: Sebezpytování, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/06/10 - 2008/08/17   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/10/16 - 2009/01/11   Andrej Bělocvětov: Tvorba z let 1939-1997, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/29 - 2009/04/19   František Pacík: (1927 - 1975), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/06 - 2009/06/26   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/07/05   Svatopluk Klimeš: Evropanky II, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/10/08 - 2009/11/29   Jan Autengruber: 1887-1920, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/12/16 - 2010/03/14   Martin Salcman 1896 - 1979, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/06 - 2010/01/29   Veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2010/02/18 - 2010/05/16   Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/25 - 2010/06/06   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/06/04 - 2010/09/19   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/10/06 - 2011/02/06   Ivan Pinkava, Josef Bolf: Ještě místo - pustá zem, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2010/10/12 - 2011/01/09   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/14 - 2011/01/16   Vladislav Mirvald: Retrospektiva, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/12/14   Umění českého západu, křest, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/25 - 2011/05/08   Gabriel von Max (1840–1915), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/25 - 2011/05/22   Ach! Italia, cara mia! - Umělci z Čech XIX. století a Itálie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/03/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara (1911-1912), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/05/24 - 2011/07/24   Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/08/11 - 2011/10/30   Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951), Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2011/10/12 - 2012/01/08   Adolf Loos: Dílo v českých zemích, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/08 - 2012/02/12   Loos Plzeň Souvislosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012/01/19 - 2012/04/15   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2012/05/02   Josef Šíma: Mlno (1929), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012/05/03 - 2012/08/05   Začátek století / The Beginning of the Century, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/05/15 - 2012/08/19   Viktor Karlík: Podzemní práce / Underground Work, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2012/08/01 - 2012/08/31   Otto Gutfreund: Koncert, 1912-13, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/05 - 2012/12/02   Josef Hodek a Josef Váchal: Žák a jeho mistr, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/07 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Ateliér (1912), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/12/05   Slavnostní představení díla získaného do sbírek Západočeské galerie v Plzni: Gabriel von Max: Kurzschluss, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/12/13 - 2013/02/03   I kdyby na zemi nebylo ticha...: Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/13 - 2013/05/05   Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2013/05/16 - 2013/08/11   Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/08/27 - 2013/10/28   Časový optimista Robert V. Novák, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/19 - 2014/02/09   Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzně v šedesátých letech, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/12/19 - 2014/02/23   Začátek století / The Beginning of the Century, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/02/21 - 2014/05/04   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/03/28 - 2014/07/06   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Šternberský palác, Praha
2014/04/01 - 2014/06/08   Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/05/30- 2014/09/07   Orbis pictus Františka Kupky: Mezi symbolismem a reportáží / František Kupka's Orbis Pictus: Between Symbolism And Reportage, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2014/06/27 - 2014/09/21   Sekal a Japonsko, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/07/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/10/08 - 2015/01/18   Karikatura a její příbuzní: Kreslíři a společnost v Čechách 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2014/10/15 - 2015/01/01   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/01/28 - 2015/04/06   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/05/06 - 2015/09/20   Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/10/06 - 2016/02/07   Hanuš Zápal (1885 - 1964) Architekt Plzeňska, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/10/28 - 2016/03/20   Vznešenost a zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2016/02/26 - 2016/05/22   Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/27 - 2016/09/18   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/10/11 - 2017/01/08   Hugo Boettinger: Kronikář nových časů, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2016/11/03 - 2017/02/05   Zmi-zelá Pl-zeň, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2016/11/04 - 2017/02/05   Zmizelá Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/21 - 2017/04/30   Interiéry duše: Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/02/24 - 2017/05/21   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/23 - 2017/09/17   Otto Gutfreund sochař, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2017/08/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Zátiší z chléva, 1910 a nové akvizice ZČG, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/08/22   Od AAAAA k abARTu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/09/21 - 2018/01/21   Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938 - 1953, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/10/19 - 2018/02/04   V oplatce jsi všecek tajně, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/05/25 - 2018/06/26   Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/20 - 2018/09/16   Karel a Anna Kocourkovi: Výstava fotografií z alba Stanislava Bukovského, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2018/09/07 - 2018/11/04   Rok 1918 a umění v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/10/10 - 2019/01/27   Z akademie do přírody: Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/11/16 - 2018/12/30   Miroslav Horníček: Koláže, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2018/11/20 - 2019/02/24   Pracovna republiky - Architektura Plzně v letech 1918-1938, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/11/22 - 2019/02/03   Bez obav. Papír hoří!, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/03/01 - 2019/05/12   Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/03/19 - 2019/06/16   Z akadémie do prírody: Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2019/03/20 - 2019/06/09   Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/06/26 - 2019/08/25   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2019/09/10   Studio Najbrt Basics, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/11/07 - 2020/02/09   Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/11/20 - 2020/02/09   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/03/20 - 2020/05/31   Přihraj!, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2020/11/27 - 2021/06/06   Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/06/18 - 2021/09/26   Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/09/30 - 2021/11/28   Bohumil Bimba Konečný: Nově ve sbírce Západočeské galerie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2021/10/22 - 2022/02/06   Zažít zjevení, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/02/16 - 2022/08/28   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/07/20 - 2022/09/28   Galerie očima studentů Sutnarky, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2022/08/23 - 2022/09/12   Ukrajinský svět Marie Prymačenko, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2022/09/28 - 2023/03/05   Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2022/10/21 - 2023/01/29   Linky komiksu, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/11/16 - 2023/01/29   Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/03/10 - 2023/05/21   Identita Západočeské galerie, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/04/05 - 2023/09/03   Zlaté časy: Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2023/06/14 - 2023/10/01   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/06/28 - 2023/08/20   Eva Hubatová: Foto informel, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2023/09/08 - 2023/10/01   Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/03 - 2023/10/20   Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem, Mázhaus radnice, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/04 - 2024/03/03   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“: Apokalypsa a umění v českých zemích, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
neuvedeno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Západočeská galerie v Plzni

date of exhibition   exhibition title
1956/03/01 -   Augustin Němejc
1961/09/28 - 1961/10/31   Stavba socialismu ŽHD v Ejpovicích v obrazech J. Hájka a J. Pokorného
1961/11/16 - 1962/01/14   Z díla zasloužilého umělce Vincence Beneše
1962/09   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976
1962/12   Výstava příslušníků západočeské krajské organizace SČVU
1963/10/11 - 1963/11/03   Alois Sopr
1963/11/22 - 1963/12/19   Emanuel Famíra: Obrazy a sochy
1964/06/11 - 1964/07/19   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace
1964/12/13 - 1965/01/17   Alois Moravec: Obrazy, grafika
1966/01/30 - 1966/02/27   Monumentální kartony Mikoláše Alše
1966/03/03 - 1966/03/31   Jan Preisler: Obrazy a kresby
1967/03/09 - 1967/04/30   Bohumil Kubišta: Obrazy
1967/09/15 - 1967/10/31   Vojtěch Tittelbach
1968   Josef Liesler
1969/02   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1970/11 - 1970/12   Antonín Kybal: Tapiserie, art protis, obrazy, kresby
1971/03/11 - 1971/04/25   Antonín Pelc
1971/léto   České sociální umění, výbor výstavy
1981/11 - 1982/02   Plzeň v dílech výtvarných umělců - grafika, kresby, obrazy od 17. století po současnost
1984/05/31 - 1984/09/30   Bohumil Kubišta
1985   Václav Špála: Výběr z tvorby
1990/11/01 - 1990/11/30   České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Jan Konůpek: Kresba, grafika ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
1994   Michal Ranný: Obrazy, kresby
1996/05/21 - 1996/06/23   Naděžda Škardová, Zdeněk Živný
1997   Čeští světci a patroni
1998/03/10 - 1998/04/20   Jiří Voves: Kresby, obrazy
1998/05/05 - 1998/06/21   Patera, Frauknecht, Tázler
1998/12/03 - 1999/01/24   Václav Fajt: Grafika a poštovní známka
1998/12/10 - 1999/01/24   Alena Koenigsmarková: Dary života
1999/02 - 1999/03   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
1999/04/27 - 1999/06/13   Jiří Kolář, Běla Kolářová: Výběr z tvorby
1999/10/26 - 1999/11/28   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999
1999/12 - 2000/01   Vladimír Venda: Ohlédnutí
1999/12/07 - 2000/01/30   Václav Špála: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2000/02/08 - 2000/02/27   Topografie paměti
2001/04/26 - 2001/06/24   Karel Špillar 1871 - 1939
2001/09/11 - 2001/10/14   Jiří Kolář: Výběr ze sbírky Západočeské energetiky, a.s.
2001/10/23 - 2001/11/25   Petr Řehoř: Mundus possibilis (malby a objekty)
2001/12/04 - 2002/01/27   Emil Filla: Sbírka Západočeské galerie v Plzni
2002 - 2003   Marie Lacigová
2002/10/23 - 2002/11/17   Sandra (Míša) Jirovec: Obrazy, kresby
2003/05/23 - 2003   Vítězslav Šafránek: Obrazy
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003
2003/12   Světci, patroni, ochránci
2004/01/07   Setkání na výstavě kreseb Miloše Franče
2005/06/28 - 2005/08/21   Václav Šmolík: Architektura, obrazy
2005/09 - 2005/11   Karel Vaca: 1919 - 1989, scénografie / plakáty / obrazy
2005/09/01 - 2005/10/02   Tváře českého divadla 1890 - 1940, Ateliér Langhans, Praha
2006/01/24 - 2006/03/05   Václav Sika: Opakování
2006/02/16 - 2006/04/02   Kresba 19. Století ve sbírce ZČG v Plzni
2006/03/13 - 2006/04/16   Lucemburské inspirace / Inspirations Luxembouegeoises: Iva Mrázková, Hermann & Valentiny, Jaroslav Klát
2006/03/16 - 2006/04/16   Jan Trojan: Cestami ilustrace
2006/09/05 - 2006/10/01   Vladimír Havlic: Kresba / grafika
2007/01/18 - 2007/03/18   Neklidem k Bohu: Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 - 1914
2007/06/28 - 2007/09/02   Jaroslav Šváb (1906-1999)
2007/10/14 - 2007/11/14   Joachym Beruschka: Šrí Lanka v obrazech
2007/11 - 2008/09   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2010/02/18 - 2010/05/16   Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914
2010/06/04 - 2010/09/19   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie
2011/05/24 - 2011/07/24   Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951)
2011/11/08 - 2012/02/12   Loos Plzeň Souvislosti
2012/05/02   Josef Šíma: Mlno (1929)
2012/09/05 - 2012/12/02   Josef Hodek a Josef Váchal: Žák a jeho mistr
2012/12/13 - 2013/02/03   I kdyby na zemi nebylo ticha...: Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2013/11/19 - 2014/02/09   Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzně v šedesátých letech
2014/02/21 - 2014/05/04   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století
2016/11/03 - 2017/02/05   Zmi-zelá Pl-zeň
2016/11/04 - 2017/02/05   Zmizelá Plzeň
2017/06/23 - 2017/09/17   Otto Gutfreund sochař
2018/06/20 - 2018/09/16   Karel a Anna Kocourkovi: Výstava fotografií z alba Stanislava Bukovského
2018/11/16 - 2018/12/30   Miroslav Horníček: Koláže
2019/09/10   Studio Najbrt Basics
2021/09/30 - 2021/11/28   Bohumil Bimba Konečný: Nově ve sbírce Západočeské galerie
2022/07/20 - 2022/09/28   Galerie očima studentů Sutnarky
2022/11/16 - 2023/01/29   Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět
2023/06/28 - 2023/08/20   Eva Hubatová: Foto informel
2023/09/08 - 2023/10/01   Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou
neuvedeno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1962   Ferdinand Hložník: Obrazy
  1963   Emanuel Famíra
  1963   Pomník světové hospodářské krize ve Vranově - Břasích (Dílo zasloužilého umělce Emanuela Famíry 1931 - 1933)
  1963   Výstava malíře a grafika Josefa Hodka
  1966   Monumentální kartony Mikoláše Alše (Dar Kanceláře presidenta republiky Západočeské galerii v Plzni)
  1968   Josef Liesler
  1970   Antonín Kybal: Tapiserie, art protis, obrazy, kresby
  1971   Antonín Pelc: Obrazy, kresby, ilustrace
  1972   Václav Rabas: Výběr z díla
  1974   Josef Navrátil
  1975   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika (Výstava k třicátému výročí umělcovy smrti)
  1977   Anatolij Ivanovič Kalašnikov: Grafika, kresby
  1978   Jan Wenig: Výbor z díla 1933 / 1972
  1979   Max Pirner: Výbor z malířského díla
  1980   Jan Wenig: Výbor z díla 1933 / 1972
  1980   Jiří Švengsbír
  1981   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1981
  1983   Vilma Vrbová-Kotrbová: Výběr z tvorby
  1984   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby
  1984   Národní umělec Jiří Trnka: Výběr z tvorby
  1985   Rudolf Kremlička: Obrazy, kresby, grafika
  1985   Václav Špála: Výběr z tvorby
  1986   Augustin Němejc: Obrazy, kresby (výstava k 125. výročí narození)
  1986   Oldřich Blažíček 1887-1953
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla k poctě umělcových 75. narozenin
  1990   Jiří Patera
  1991   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1990
  1991   Miroslav Tázler
  1992   Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
  1993   Jan Konůpek: Kresba, grafika ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
  1993   Jaroslav Zapletal: Obrazy
  1993   Jiří Kovařík
  1995   Augustin Němejc (1861-1938): Alegorie, žánr, idyla
  1998   Alena Koenigsmarková: Dary života
  1998   Jiří Voves: Kresby, obrazy
  1998   Václav Fajt: Grafika a poštovní známka
  1999   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999
  1999   Miroslava Nová
  1999   Václav Špála: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí
  2000   Václav Malina
  2001   Emil Filla 1882 - 1953 (Sbírka Západočeské galerie v Plzni)
  2001   Stanislav Judl 1951-1989
  2001   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
  2002   Jiří Seifert: Medaile a kresby
  2002   Marie Lacigová
  2002   Skupa
  2002   Václav Karel: 1902-1969
  2003   Jiří Kovařík 1932-1994
  2003   Miroslav Pacner: Proměny země
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti
  2004   František Bálek
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti)
  2005   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
  2005   Karel Vaca 1919-1989: Scénografie, plakáty, obrazy
  2005   Libor Fára 1925-1988: Scénografie, plakáty, objekty
  2006   Alena Burešová: Mé druhé já
  2006   Jana Vacková: Reality bez reality
  2006   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá... / What emanates from the forest...
  2007   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (1957 - 2007)
  2007   Dalibor Smutný: Rasochy
  2007   Jaroslav Zapletal: Labyrinty času
  2007   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla
  2007   Milan Knížák: Umění je jen berla (a nebo perla - ta se dá dobře prodat)
  2008   František Pacík
  2008   Jindřich Krátký: Sebezpytování
  2009   Martin Salcman 1896 - 1979
  2009   Svatopluk Klimeš: Evropanky II / European Women II
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape
  2010   Vladislav Mirvald
  2011   Loos - Plzeň - souvislosti
  2011   Madame Gali (Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951))
  2013   Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva (Dílo 1951-2013)
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni
  2013   Robert V. Novák: Časový optimista (Knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie / Books, posters, photographs, diaries, marginals, drawings, scenography)
  2014   Orbis pictus Františka Kupky (Mezi symbolismem a reportáží)
  2014   Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi / Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land (Zbyněk Sekal a Japonsko / Zbyněk Sekal and Japan)
  2015   Gottfried Lindauer: 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů)
  2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
  2017   Otto Gutfreund sochař
  2018   Podtrženo... (Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba)
  2019   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu
  2019   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách
  září 1988   Josef Šteffel
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Stavba socialismu ŽHD v Ejpovicích v obrazech J. Hájka a J. Pokorného
  1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
  1975   Jan Štursa, Vratislav Nechleba
  1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie)
  1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
  1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  1997   Bratři Špillarové: Výběr z díla
  1997   Čeští světci a patroni
  1998   Patera, Frauknecht, Tázler
  1999   Jiří Kolář, Běla Kolářová
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000
  2002   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002 / The Third Central European Biennial of Drawing Pilsen 2002
  2003   Světci, patroni, ochránci
  2004   IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 / IV. International Biennial of Drawing Pilsen 2004
  2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
  2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla
  2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
  2006   Sochaři 2006
  2006   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006
  2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
  2010   Josef Bolf, Ivan Pinkava: Ještě místo - pustá zem / Where the place - Upon the heath
  2010   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie
  2010   Katalog Veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009
  2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
  2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala)
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
  2012   Josef Hodek a Josef Váchal (Žák a jeho mistr)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
  2012   Začátek století / The Beginning of the Century
  2013   Lesk, barvy a iluze (Architektura Plzně v šedesátých letech)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
  2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
  2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
  2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
  2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
  2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
  2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
  2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
  2018   Pracovna republiky (Architektura Plzně v letech 1918-1938)
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
  2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890)
  2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce)
  2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style)
  2020   Pass it on! (Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students)
  2020   Přihraj! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM)
  2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
  2021   Zažít zjevení
  2022   Dílo a proměna umělecké scény
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021)
  2022   Linky komiksu
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích)
  2023   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
  nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
kniha
  published   title (subtitle)
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951)
  2011   Gabriel von Max
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
  2015   Mnichov: Zářící metropole umění 1870-1918 / München: Leuchtende Kunstmetropole 1870-1918
  2015   Rodinné těžítko
  2016   Plzeň zmizelá
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914 - 1938)
  2020   Krajiny umění (Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa (od roku 1888 do období po první světové válce))
  2021   Epocha salonů (České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914)
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003
  2005   Karel Frauknecht 1925 - 1994
  2005   Miroslav Tázler
  2006   Vladimír Havlic 1944 - 2004
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1963   Emanuel Famíra: Obrazy a sochy
  1967   Bohumil Kubišta: Obrazy
  1968   Josef Čapek: Obrazy
  1968   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika
  1971   Antonín Pelc (národní umělec)
  1971   Antonín Pelc (národní umělec)
  1980   Jiří Švengsbír: Grafika, kresby a ilustrace
  1980   Josef Liesler: Výběr z díla
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981 (zasloužilý umělec)
  1983   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby
  1984   Bohumil Kubišta (Ke stému výročí umělcova narození)
  1984   Jiří Trnka: Ilustrace, obrazy, plastiky
  1985   Jiří Winter - Neprakta: Dětem
  1985   Rudolf Kremlička (ke 100. výročí narození)
  1985   Václav Špála: Výstava ke 100. výročí umělcova narození
  1986   Alois Sopr: Výběr z díla
  1986   Augustin Němejc: Obrazy, kresby (ke 125. výročí narození)
  1986   Bedřich Havránek: Výběr z díla
  1986   Oldřich Blažíček: Výběr z díla
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z díla
  1988   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika (k pětasedmdesátinám)
  1988   Josef Šteffel: Výběr z díla
  1990   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika
  1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
  1991   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby z let 1965-1990
  1991   Miroslav Tázler: Výběr z díla
  1991   Viktor Vasarely: Ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť)
  1992   F. V. Eisenreich: Výběr z díla
  1992   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
  1992   Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, objekty
  1992   Vladimír Preclík: Plastiky
  1993   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1993   Jiří Kovařík: Obrazy
  1993   Jiří Sopko: Výběr z díla
  1993   Josef Schulz: Architektonické dílo
  1994   Jan Preisler: Putování krajinami duše
  1995   František Sequens 1836 - 1896
  1996   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty (obrazy, objekty, grafika)
  1996   Jiří John: Výběr z díla
  1996   Naděžda Škardová: Obrazy, kresby, keramika
  1996   Vladimír Kokolia
  1996   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž
  1998   Alena Koenigsmarková: Dary života
  1998   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
  1998   Jiří Voves: Obrazy, kresby
  1998   Václav Fajt: Grafika a poštovní známka
  1998   Valentino Montanari: Prostor - čas v hmotě / Lo spazio - tempo della materia
  1999   Ivan Ouhel: Výběr z díla
  1999   Jiřina Marešová: Reminiscence (keramické relíéfy a plastiky)
  1999   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999
  1999   Miroslava Nová: Kameny v kruhu
  1999   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
  1999   Václav Špála: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
  2000   Milan Maur: Voda
  2000   Václav Brožík 1851-1901
  2000   Václav Malina: Návraty a východiska
  2001   Emil Filla: Sbírka Západočeské galerie v Plzni
  2001   František Hodonský: Plovoucí smaragdy
  2001   Jiří Jun: Světlení
  2001   Karel Špillar: Výběr z díla
  2001   Stanislav Judl: 1951 - 1989
  2001   Václav Hynčík: Fotografie
  2001   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
  2002   Jiří Seifert: Medaile, kresba, plastika
  2002   Josef Skupa
  2002   Sandra (Míša) Jirovec: Obrazy, kresby
  2002   Václav Karel: Obrazy, kresby, ilustrace
  2002   Vladimír Venda: Torzo tvorby
  2002   Vojtěch Preissig: Grafika
  2003   Eva Kmentová
  2003   František Kaván 1866-1941
  2003   Jindřich Přibík: Plzeň a okolí 1953-2003
  2003   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby
  2003   Marie Lacigová: Literární inspirace
  2003   Miroslav Pacner: Proměny země (Obrazy, přírodní reliéfy, zemní realizace)
  2003   Vítězslav Šafránek: Obrazy
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti (- obrazů i světů, člověka, přírody a věcí)
  2004   Fero Horniak: Grafika a rytiny poštovních známek
  2004   František Bálek: Sochy
  2004   Jiří Patera: 1924 - 2003
  2004   Josef Váchal (Sbírka ZČG v Plzni)
  2004   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
  2004   Setkání na výstavě kreseb Miloše Franče
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě
  2005   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika
  2005   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
  2005   Karel Frauknecht (1925 - 1994)
  2005   Milan Hes 1945 - 2002
  2005   Miroslav Tázler (k životnímu jubileu)
  2005   Václav Šmolík: Architektura, obrazy
  2006   Alena Burešová: Mé druhé já (Porcelán a keramika)
  2006   Alexander Sádlo: Výstava obrazů, šperků a keramiky
  2006   Jan Trojan: Cestami ilustrace
  2006   Jana Vacková: Reality bez reality
  2006   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
  2006   Richard Konvička: Malba a kresba
  2006   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá ...
  2006   V. Mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Bienniel of drawing Pilsen 2006
  2006   V. V. Modrý (1907 - 1976)
  2006   Václav Sika: Opakování
  2006   Vladimír Havlic: Kresba / grafika
  2007   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (Průřez lety 1957 - 2007)
  2007   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (průřez lety 1957 - 2007)
  2007   Dalibor Smutný: Rasochy (obrazy, grafika)
  2007   Jaroslav Šváb (1906-1999)
  2007   Jaroslav Zapletal: Labyrinty času
  2007   Joachym Beruschka: Šrí Lanka v obrazech
  2007   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla
  2007   Milan Knížák: Umění je jen berla
  2007   Miloslav Čelakovský: Cesty... (Obrazy, kresby)
  2007   Ricardo Calero: Pošetilost (Pokračování nedokončeného projektu)
  2007   Rudolf Kremlička (1886 - 1932)
  2008   Andrej Bělocvětov: Tvorba z let 1939-1997
  2008   Jindřich Krátký: Sebezpytování
  2008   Milada Marešová (Zapomenutá malířka českého modernismu / A Forgotten Czech Modernist)
  2009   František Pacík ((1927 - 1975))
  2009   Jan Autengruber 1887-1920
  2009   Martin Salcman 1896 - 1979
  2009   Svatopluk Klimeš: Evropanky II
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / To Become Landscape
  2011   Gabriel von Max (1840-1915)
  2011   Loos Plzeň Souvislosti
  2011   Madame Gali (Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951))
  2011   Vladislav Mirvald: Retrospektiva
  2012   Josef Šíma: Mlno (1929)
  2012   Viktor Karlík: Podzemní práce / Underground Work (Osmdesátá léta / The eighties)
  2013   Časový optimista Robert V. Novák (Knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie)
  2013   Časový optimista Robert V. Novák (Knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie)
  2013   Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva (Dílo 1951 - 2013)
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
  2014   Orbis pictus Františka Kupky: Mezi symbolismem a reportáží / František Kupka's Orbis Pictus: Between Symbolism And Reportage
  2014   Sekal a Japonsko
  2015   Gottfried Lindauer 1839 - 1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů / Pilsen Painter of the New Zealand Maori)
  2015   Gottfried Lindauer 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů / Pilsen Painter of the New Zealand Maori)
  2015   Hanuš Zápal (1885 - 1964) (Architekt Plzeňska)
  2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
  2017   Otto Gutfreund sochař
  2018   Podtrženo... (Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba)
  2019   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu / Through Drawing to Sence
  2022   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí / Still-life with thrown gauntlet
  2022   Ukrajinský svět Marie Prymačenko
  2022   Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět
  2023   Eva Hubatová: Foto informel
  2023   Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou (100 let od narození polského umělce)
  2023   Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1969   Josef Čapek: Obrazy
  1978   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie
  1993   4 + 4
  1993   Jitka a Květa Válovy
  1993   Svárov
  1994   Václav Pokorný: Výběr z díla. Členové Sdružení západočeských výtvarných umělců ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
  1998   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1999   Ozvěny severu: Současná finská fotografie / Současné finské umění
  1999   Svatý Václav v dílech současných výtvarných umělců
  2000   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru
  2000   Topografie paměti / Topografie des Gedächtnisses
  2004   Věra a Vladimír Janouškovi: Výběr z díla
  2006   Současné maďarské umění ze Sbírky Körmendi-Csák / Contemporary Hungarian Art from the Körmendi-Csák Collection
  2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
  2007   Umělecká beseda: Vědomí o člověku (sochy, kresby)
  2008   Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici
  2009   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2010   Ivan Pinkava, Josef Bolf: Ještě místo - pustá zem
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, prezentace a křest knihy)
  2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914)
  2011   Ach! Italia, cara mia! - Umělci z Čech XIX. století a Itálie
  2011   Skupina 42: Věci umění, věci doby
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
  2012   I kdyby na zemi nebylo ticha... (Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2012   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
  2012   Sial (Sdružení inženýrů a architektů Liberec)
  2013   Lesk, barvy a iluze (Architektura Plzně v šedesátých letech)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
  2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
  2014   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století
  2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985 - 2010)
  2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a "jiné" umění)
  2016   Listování (Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
  2016   Zmizelá Plzeň
  2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
  2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
  2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
  2017   Tenkrát v Evropě (Čeští umělci v totalitních režimech 1938 - 1953)
  2017   V oplatce jsi všecek tajně (Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře)
  2017   Vznešenost & zbožnost (Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
  2018   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota (Formule patosu 1900–2018)
  2018   Výstava fotografií Karla a Anny Kocourkových z alba Stanislava Bukovského
  2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890)
  2019   Jdi na venkov!
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Sbírky a sběratelé 1600 - 1960)
  2020   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
  2020   Přihraj! / Pass it on! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM / Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students)
  2021   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957
  2021   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021
  2021   Zažít zjevení (Josef Sudek, Jakub Špaňhel)
  2022   Dílo a proměna umělecké scény
  2022   Linky komiksu
  2023   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ (Apokalypsa a umění v českých zemích)
  2023   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
  2023   Zlaté časy (Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2015   Gottfried Lindauer: Heeni Hirini s dítětem, 1902 ((dříve jako Ana Rupene s dítětem))
  nedatováno   Bohumil Kubišta (Vzkříšení Lazara, 1911-1912)
  nedatováno   Bohumil Kubišta: Zátiší s vázami, 1911
  nedatováno   Mikuláš Medek (162 cm křehkosti, 1964)
  nedatováno   Otto Gutfreund: Koncert, 1912-1913 / The Concert, 1912-1913 (reliéf, bronz, 44 x 59 cm)
hand out
  published   title (subtitle)
  2012   Začátek století. České umění prvního desetiletí 21. století
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2012   Viktor Karlík: Podzemní práce / Underground Work
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2012   Otto Gutfreund: Koncert, 1912-13 (Cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG)
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
  2014   Orbis pictus Františka Kupky: Mezi symbolismem a reportáží / František Kupka's Orbis Pictus: Between Symbolism And Reportage
  2014   Sekal a Japonsko / Sekal and Japan
  2015   Gottfried Lindauer 1839 - 1926 (Pilsen Painter of the New Zealand Maori)
  2017   Od AAAAA k abARTu
  2017   Otto Gutfreund sochař
  2019   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu / Through Drawing to Sence
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století)
  2021   Bohumil Bimba Konečný: Nově ve sbírce Západočeské galerie
  2022   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí / Still-life with thrown gauntlet
  2023   Eva Hubatová: Foto informel
  2023   Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou (100 let od narození polského umělce)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951)
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19.století)
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
  2015   Mnichov: Zářící metropole umění 1870-1918
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
  2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
  2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
  2017   Tenkrát v Evropě (Čeští umělci v totalitních režimech 1938 - 1953)
  2017   V oplatce jsi všecek tajně (Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914 - 1938)
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914-1938)
  2018   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota (Formule patosu 1900–2018)
  2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě / For One's Honour, For Art's Glory (Sbírky a sběratelé 1600-1960 / Collections and Collectors from 1600 to 1960)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style)
  2020   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století
  2021   Zažít zjevení / To Experience a Revelation
  2022   Dílo a proměna umělecké scény
  2022   Epocha salonů / The Era of Salons (České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914 / Czech Salon Art and the International Art Scene 1870–1914)
  2022   Galerie očima studentů Sutnarky
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021
  2022   Linky komiksu
  2023   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ (Apokalypsa a umění v českých zemích)
  2023   Identita Západočeské galerie (Práce studentů MgA. ateliéru Grafického designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)
  2023   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
  2023   Zlaté časy / Golden Years (Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni / Fin de Siècle Art from the Collection of the Gallery of West Bohemia in Pilsen)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
navštívenka
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Mgr. Petr Jindra (odborný zástupce ředitele)
PF
  published   title (subtitle)
  2009   Západočeská galerie v Plzni (přejeme všem svým příznivcům mnoho štěstí v roce 2010)
  2022   PF 2023 (Západočeská galerie v Plzni)
plakát
  published   title (subtitle)
  2010   Vladislav Mirvald: Retrospektiva
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2006   Alena Burešová: Mé druhé já (Tisková beseda)
  2012   Slavnostní představení díla získaného do sbírek Západočeské galerie v Plzni: Gabriel von Max: Kurzschluss
  2019   Studio Najbrt Basics
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  nedatováno (2009)   Kubismus 1910-1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni a Jan Autengruber
  neuveden (2006)   Skoro dernisáž (setkání s autorem Jiřím Vovsem)
program
  published   title (subtitle)
  2021   Západočeská galerie v plzni: Výstavní program 2021
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  1997   Západočeská galerie v Plzni
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1988   15 let výstavní síně Masné krámy v Plzni
  2002   30 let výstavní síně Masné krámy v Plzni
  2007   Neklidem k bohu (Kulturní programy během výstavy)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1986   Augustin Němejc: Obrazy a kresby ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  2007   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (průřez lety 1957 - 2007)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace

Západočeská galerie v Plzni

institution, city, address
Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13
Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 18

Západočeská galerie v Plzni

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2008   Paměť Plzeňského kraje (Muzea a galerie zřizované Plzeňským krajem)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Josef Šíma v Plzni
  1970   Zprávy (Jubilejní výstava)
  1977   Západočeská galerie v Plzni (Zprávy z krajů)
  1977   Západočeská galerie v Plzni (Zprávy z krajů)
  1977   Západočeská galérie v Plzni (Zprávy z krajů)
  1998   Západočeská galerie v Plzni
  2005   Západočeská galerie v Plzni
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2012   Josef Šíma: Mlno (1929)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  2019   Západočeská galerie v Plzni (Director's Choice)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1988   15 let výstavní síně Masné krámy v Plzni
  2002   30 let výstavní síně Masné krámy v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/11/09 - 1987/02/25   Česká malba 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/02/16 - 2006/04/02   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)

Západočeská galerie v Plzni

person   born from - to, notes
Domanický Petr   8. 4. 1973     2009 - ????, kurátor sbírky architektury
Jindra Petr   17. 2. 1966     ???? - ????
Jirka Jan         ???? - ????, výstavní oddělení
Kuba Oldřich   4. 3. 1925     1954 - 1985, ředitel
Musil Roman   11. 1. 1964     2007 - ????, ředitel
Potužáková Reitingerová Jana   22. 6. 1942     1985 - 2007, ředitelka
Reitspiesová Eva         ???? - ????, Public relations
Řežábková Iveta         ???? - ????, edukátor, pedagog volného času
Skálová Jonáková Ivana   25. 4. 1981     ???? - ????, kurátorka sbírek a výstav
Skolka Jan   20. 7. 1931     1965 - ????
Štýbrová Marcela   20. 4. 1960     ???? - ????, kurátorka
Venda Vladimír   24. 6. 1952     ???? - ????, historik, metodický pracovník
Veselá Alena   10. 2. 1945     1995 - 2007, restaurátorka
Živný Zdeněk   29. 11. 1949     ???? - ????

Západočeská galerie v Plzni

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Hovory o moderním umění
plakát
  published   title (subtitle)
  1967   Art du XIVe au XXe Siècle (Galerie de L`ouest de la Bohéme á Plzeň)

Západočeská galerie v Plzni

person   born
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Bálek František   4. 6. 1954    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Bergler Josef   1. 5. 1753    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Bocker Jaroslav   19. 2. 1940    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Braunerová Zdenka   9. 4. 1858    
Brožík Václav   5. 3. 1851    
Bubák Alois   22. 8. 1824    
Čelakovský Miloslav   16. 4. 1937    
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830    
Černý Věnceslav   27. 1. 1865    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dvořák Antonín   16. 12. 1817    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Dytrychová Jarmila   18. 8. 1946    
Eibl Vítězslav   6. 6. 1928    
Eisenreich František   1. 8. 1892    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Fládr Ladislav   27. 6. 1935    
Frauknecht Karel   24. 7. 1925    
Gretsch Jan   14. 8. 1866    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Hellich Josef   17. 4. 1807    
Herčík Ferdinand   6. 1. 1861    
Herzog Jan   4. 6. 1820    
Hes Milan   24. 10. 1945    
Hodek Josef   12. 6. 1888    
Holakovský Břetislav   18. 7. 1926    
Holý Miloslav   15. 1. 1926    
Honsa Jan   8. 6. 1876    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hynais Vojtěch   14. 12. 1854    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chittussi Antonín   1. 12. 1847    
Chwala (Chvála) Adolf   4. 4. 1836    
Janke Svatopluk   3. 1. 1909    
Jansa Václav   21. 10. 1859    
Janus Jindřich   5. 7. 1912    
Jaumann Rudolf   1. 5. 1859    
Javůrek Karel   30. 7. 1815    
Jedlička Václav   15. 9. 1862    
Jílek Zdeněk   26. 3. 1936    
Johnová Helena   22. 1. 1884    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kandler Vilém   28. 2. 1816    
Kirschnerová Marie   7. 1. 1852    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kotek Jan   21. 2. 1956    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kottula Dominik   4. 8. 1794    
Kotyza Vladivoj   30. 11. 1943    
Kovařík Jiří   13. 10. 1932    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886    
Kroupa Václav   7. 3. 1825    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kuchař Antonín   13. 12. 1919    
Kuneš Karel   12. 12. 1920    
Květenský Vlastimil   25. 5. 1930    
Lacigová Marie   7. 3. 1928    
Leba Josef   28. 3. 1841    
Levora Vladimír   14. 7. 1920    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Liebscher Karel   24. 2. 1851    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Liška Emanuel   19. 4. 1852    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Losenický Bronislav   11. 12. 1933    
Malátová Jarmila   13. 4. 1931    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Václav   1793    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Mašek Karel   1. 9. 1865    
Matějka Josef   18. 2. 1881    
Maur Pavel   28. 9. 1914    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Minařík Jan   15. 12. 1862    
Mrkvička Jan   23. 4. 1856    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Němec Karel   18. 5. 1946    
Němejc Augustin   15. 3. 1861    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Novák Jiří   11. 2. 1942    
Novák Jiří   1. 2. 1925    
Novopacký Jan   14. 11. 1821    
Oberthor Karel   15. 7. 1921    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Pavlas František   28. 2. 1931    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Charlotta   19. 10. 1821    
Piepenhagenová Louisa   11. 5. 1825    
Pinkas Soběslav   7. 10. 1827    
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Václav   9. 1. 1914    
Polcar Miloslav   3. 2. 1947    
Poppe Gustav   1828    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Procházka František   27. 11. 1746    
Přerovský Jan   13. 3. 1908    
Purkyně Karel   11. 3. 1834    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Rašek Karel   25. 5. 1861    
Raunerová Dana   5. 4. 1955    
Retter Karel   12. 4. 1928    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláček Bohumil   29. 5. 1931    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Sequens František   28. 12. 1836    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Schusser Josef   10. 3. 1864    
Skramlík Jan   1. 7. 1860    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Souček Jan   5. 5. 1941    
Staněk Stanislav   12. 8. 1927    
Straka Josef   12. 2. 1864    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šteffel Josef   2. 1. 1928    
Štícha Klement   8. 1. 1933    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Tázler Miroslav   1. 6. 1925    
Tomec Jindřich   13. 9. 1863    
Topinka Lumír   23. 9. 1927    
Trčková Šárka   28. 9. 1965    
Tulka Josef   3. 1. 1846    
Ullik Hugo   14. 5. 1838    
Umlauf Jan   21. 5. 1825    
Urban František   15. 7. 1868    
Vacková Jana   9. 6. 1960    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Veselák Jaroslav   21. 9. 1940    
Věšín Jaroslav   23. 5. 1859    
Votlučka Jaroslav   12. 5. 1913    
Voves Jiří   4. 1. 1945    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagner Ladislav   27. 6. 1945    
Waldhauser Antonín   17. 3. 1835    
Wíšo Jaromír   11. 1. 1909    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zvěřina František   4. 2. 1835    
Ženíšek František   25. 5. 1849    
Živný Zdeněk   29. 11. 1949    

Západočeská galerie v Plzni

document (subtitle), type, published, signature, notes  
162 cm² křehkosti II, obraz, 1964, O 643
Abstraktní obraz, obraz, 1936, O 1008
Ateliér, obraz, 1912, O 377
Autoportrét s cigaretou, obraz, 1907
Balony, obraz, 1942, O 539
Beznadějná láska, obraz, 1890, O 196
Bílý obraz, obraz, 1945
Brouk, obraz, 1968, O 876
Břetislav a Jitka, obraz, 1878, O 629
Břichomluvec, obraz, 1934, O 734
Cyklista, obraz, 1940, O 554
Čapí sněm, obraz, 1870
Černohorská domácnost, obraz, 1865, O 441
Děda s vnučkou, obraz, kolem roku 1940
Deska s Assumptou, sv. Václavem a sv. Vojtěchem, obraz, 1490, O 111
Domácí koncert, obraz, 1879, O 910
Důstojnická učebna, kresba, 1905-1906, K 934
Dva světy, obraz, 1991
Eva - Stvol, socha, 1981, P 215
Fialová podobizna, obraz, 1909
Geometrické cvičení, socha, 1987, O 1293
Hlava, obraz, 1981, O 1062
Hlava, socha, 1915, P 145/A, odlito do cínu Západočeskou galerií roku 1967
Hlava, socha, 1915, P 145/B
Hlava, socha, 1915, P 145/C, odlito do cínu Západočeskou galerií roku 1967
Hlava Karla Čapka, obraz, 1907
Hradčany, obraz, 1907, O 829
Hrozny vína, obraz, 1853-56
Hudba, socha, do 1907
Husy za humny, obraz, 1904, O 570
Indiánka s péry a květy, obraz, 1905, O 309
Interiér, obraz, 1926, O 1049
Jarní vzdechy, socha, 1915, P 151
Jaro (střední část triptychu), obraz, 1900, O 897
Karta, obraz, 1965, O 1268
Klanění sv. Tří králů, socha, 1530, P 12
Koncert, socha, 1912-13, P 163
Koncert Beny Goodmenna, obraz, 1976, O 1125
Krajina u moře (Pobřeží u Punta Christo), obraz, 1915, O 599
Křížová cesta (Nesení kříže), obraz, 1910, O 577
Květinářka, obraz, 1936, O 711
Loreta, obraz, 1943
Madona, zvaná Dyšínská, socha, 1345, P 2
Maska, obraz, nedatováno, O 1311
Maska s náhrdeníkem (Červená maska), plastika, 1919, P148
Maska V., obraz, 1947, O 540
Melancholické děvče, socha, 1906, P 207
Milosrdný Samaritán, obraz, 1992, O 1298
Mlno, obraz, 1929, O 694
Modrý autoportrét, obraz, 1909, O 877
Modrý obraz, obraz, 1930, O 690
Moře, obraz, 1915, O 855
Nálet na Pulju, obraz, 1915, O 832
Námořník, obraz, 1913, O 810
Návrat ztraceného syna, kresba, 1985
Noční chodec, obraz, 1943, O 476
Noční společnost, obraz, 1919, O 561
Oblázky večera, obraz, 1937, O 1330
Operace, obraz, 1944, O 714
Opuštěný kůň/ Kůň s vozem, obraz, 1942
Paridův soud, obraz, 1911, O 333
Partie z Náchodska, obraz, nedatováno, O 1073
Plavení koní, obraz, 1911, O 1156, zakoupeno 1986
Podobizna, obraz, 1935, O 722
Podobizna důstojníka, obraz, 1916-1917, O 614
Pomykači stolu, obraz, nedatováno, O 1213
Portrét básníka B. Kaminského, obraz, 1904, O 557
Portrét neznámé bojovnice, socha, 1992, O 1318
Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), katalog kolektivní, 2005, V F 5
Promenáda u Arna (Promenáda ve florentském parku), obraz, 1907, O 379
Promenáda v Riegrových sadech (rubová strana obrazu Vzkříšení Lazara), obraz, 1908, O 380
Sběračka levandule, obraz, 1920-25, O 820
Silnice u Nových Dvorů, obraz, 1910
Silnice v Kameničkách, obraz, 1913, O 175
Síň (Vesnický interiér), grafika, 1907, G 1281, Zakoupeno z Galerie Zdeněk Sklenář v roce 2016. Grafika pochází původně ze soukromé Waldesovy sbírky.\r\nPopis: lept, papír, tisková plocha: 138 x 189 mm, papír: 312 x 430 mm.\r\nNeznačeno.
Smíření, obraz, 1993, O 1297
Spatřilo se ve mně, kresba, 1988, K 1125
Studie pro Žalov, z cyklu lunet pro foyer Národního divadla v Praze, obraz, 1880
Svatý Jan Nepomucký, socha, 1760, P 19
Svatý Jan pod Skalou, obraz, 1835, O 1046
Svatý Josef, obraz, 1. pol. 18. stol., DO 71
Svatý Šebestián, socha, 1. pol. 18. stol., P 25
Švadlena, grafika, 1904, G 1279, 1. stav leptu. Zakoupeno z Galerie Zdeněk Sklenář v roce 2016. Grafika pochází původně ze soukromé Waldesovy sbírky.\r\nPopis: lept, papír, tisková plocha: 100 x 105 mm, papír: 230 x 218 mm.\r\nZnačeno: dole uprostřed tiskem nezřetelně 1904 Kista.
Švadlena, kresba, 1908, K 1088
Trh, obraz, 1858, O 739
Třetí třidou z Kladna, obraz, 1923
Tři ženy u vody, obraz, 1919, O 645
Ungelt, obraz, 1902-5, O 123
Vadínská pazderna, obraz, 1920
Válka je nelidská stvůra I., obraz, 1985-86, O 1174
Věc I., kresba, 1991, KP 115
Venkovská chalupa, grafika, 1907, G 1280, Zakoupeno z Galerie Zdeněk Sklenář v roce 2016. Grafika pochází původně ze soukromé Waldesovy sbírky.\r\nPopis: lept, papír, tisková plocha: 138 x 190 mm, papír: 310 x 430 mm.\r\nZnačeno: vpravo del tiskem KUBIŠTA
Veranda, obraz, 1948, O 1081
Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, katalog kolektivní, 2002, VIII A 5-2, DOX
Vlastní podobizna, obraz, 1909
Vlastní podobizna s modrým pozadím, obraz, 1908, O 600, zakoupeno 1965
Vlastní podobizna s puntíčkovanou vázankou, obraz, 1904-1905, O 376
Vodník, obraz, 1897-98, O 303
Votivní deska Kašpara Kašpárka, obraz, 1538, O 112
Vyděděnec, obraz, 1949, O 538
Vzkříšení Lazara, obraz, 1911-1912, O 380
Z Kameniček, obraz, 1905, O 807
Z kasáren, kresba, 1906, K 960
Zabíjačka, obraz, 1929, O 602
Zátiší, obraz, 1928, O 934
Zátiší, obraz, 1924
Zátiší Bols, obraz, 1914, O 633
Zátiší s bramboříky, obraz, 1926, O 1067
Zátiší s tetřevem, obraz, 1861, O 630
Zátiší s vázami, obraz, 1911, O 580
Zátiší z chléva, obraz, 1910, O 383
Zimní krajina, obraz, 1884, O 730
Zimní krajina, obraz, kolem 1940
Zimní večer, obraz, 1859, O 774
Zmrzlinář, obraz, 1923, O 560, Západočeská galerie v Plzni
Zvěstování Panny Marie, socha, 1720-25, P 19
Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století), informační leták / informace kolektivní, 2016, Západočeská galerie v Plzni