Okresní knihovna

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Sokolov (Sokolov)
address: _