Praskolesy

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praskolesy (Beroun)
address: _