Brezno

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Brezno (Brezno)
address: _