Uherská Skalice

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Skalica (Skalica)
address: _