kostel v Assy

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Assy
address: _