zaragozská katedrála

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Zaragoza
address: _