Korolevo

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Korolevo
address: _

notes:
zakarpatská rus