Bavorov

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Bavorov (Strakonice)
address: _