Knihtisk Praha

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Za viaduktem 8, Praha VII