Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

date of exhibition, exhibition title
2002   Podobnost, analogie (paralela), metafora,