Protivanov

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Protivanov (Prostějov)
address: _