Olbramkostel

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Olbramkostel (Znojmo)
address: _