Ein Hod

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Ein Hod
address: _

notes:
umělecká vesnice nedaleko Haify