Uboj, nakladatelství

year of establishment: 1936
year of termination: 1942
city: Kladno (Kladno)
address: _

notes:
časopis
po roce 1938 v Praze, zanikl po atentátu na Heydricha