Rudolf Broz

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Krakovská 10

notes:
1911 - Krakovská 10