Polygrafia, n.p.

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha 2
address: Svobodova 1

notes:
závod 1