Kunstsammlungen Chemnitz

institution, city, address
Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser, Saská Kamenice (Chemnitz), Falkeplatz