Kotrbova tiskárna v Praze II.

year of establishment: 0
year of termination: 0