Centrum pro současné středoevropské umění / Center for Contemporary Central European Art (CCCEart)

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

notes:
CCCEart je nově vzniklé, dynamicky se rozvíjející vědecké pracoviště katedry dějin a teorie umění FUD UJEP Ústí nad Labem. Ve svých teoretických, edičních i výstavních aktivitách se CCCEart koncentruje především na zkoumání zákonitostí vývoje středoevropského uměn íposledních 10 - 15 let a jeho zařazení do celoevropského kontextu. Zvláštní pozornost je v aktivitách CCCEart věnována sociálnímu kontextu současného výtvarného umění a dějinným souvislostem, ze kterých současné vizuální umění vyrůstá. Samostatnou sférou zájmu CCCEart je sledování vývoje institucionálního rámce současného umění v období formování transformujícího se středoevropského společenského modelu. CCCEart spolupracuje při plnění svých cílů s celou řadou převážně zahraničních akademických i výstavních institucí, organizací a společností (např. association for contemporary art Graz; Galerie fuer zeitgenoesschische Kunst Leipzig; Institute for Contemporary Art Dunaújváros; Kogart Foundation Budapest; Institute for Contemporary Art Zagreb; Dům umění města Brna apod.). Důraz je v náplni CCCEart kladen i na umění ve veřejném prostoru. V oblasti umění ve veřejném prostoru spolupracuje CCCEart s Nadací pro současné umění Praha a s Billboart Gallery Europe. CCCEart se často zabývá uměleckými projekty, které reflektují specifické sociální prostředí severočeského regionu (dlouhodobá ekonomická regrese, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání obyvatel, rasismus, prostituce, ekologická problematika apod.). V tomto ohledu spolupracuje s řadou regionálních výstavních institucí, nejúžeji je jeho činnost propojena s aktivitami "Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. s.", respektive s Galerií Emila Filly v Ústí nad Labem.