Tiskárna K

year of establishment: 1991
year of termination: 2002
city: Praha
address: Vítkova 21